Koroner Kalp Hastalarında Plazma Ve Erıtros/t Içı Kolınesteraz Aktıvitelerının Ve Pche / Hdl (crf), Eache/hdl (vrf) Oranlarının Araştırılması

Osman Yaşar öz,İdris Akkuş,Sadık Büyükbaş,Hakkı Gökbel,Ali Bayram,Hasan Gök,Süleyman Türk,Yusuf Erdoğan

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 435-439
Özeti Bu çalışma, yaş dağılımı 44-78 (ortalama 58) olan 51 erkek, 20 kadın, toplam 71 koroner kalp hastası (KKH) ile yaşları 42-73 (ortalama 53) ara-sında değişen 25 erkek, 30 kadın, toplam 55 sağlıklı kişide gerçekleştirildi. KKH olgularında eritrosit içi kolinesteraz (EACHE) aktivitesi, pla:ma ko-linestera: (PCIIE) I HDL oranı (CRF) ve EACHE I HDL oranı (VRF) kontrol grubuna göre yüksek bu-lunurken, PCHE ise düşük bulunmuştur. EACHE I HDL oranı (VRF), KKH için bir risk faktörü olan ERF ve CRF'yi destekleyici önemli bir risk faktörü olabilir.

 

This study was peıformed on 71 coronary heart patients (51 male, 20 female, 44-78 years old) and 55 healthy subjects (25 male, 30 female, 42-73 years old). In the patients with coronary heart disease, int-raerythrocytic cholinesterase (EACHE) levels, plas-ma cholinesterase I HDL (CRF) and int-raerythrocytic cholinesterase I HDL ratios (VRF) were higher and plasma cholinesterase activities were lower than values of control group. It was concluded that in addition to ERF and CRF, EACHE I IIDL ratio (VRF) might be an im-portant risk factor for coronary heart disease.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Osman Yaşar öz, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Koroner Kalp Hastalarında Plazma Ve Erıtros/t Içı Kolınesteraz Aktıvitelerının Ve Pche / Hdl (crf), Eache/hdl (vrf) Oranlarının Araştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(3)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme