KORONER KALP HASTALARINDA PLAZMA VE ERITROS/T IÇI KOLINESTERAZ AKTIVİTELERININ VE PCHE / HDL (CRF), EACHE/HDL (VRF) ORANLARININ ARAŞTIRILMASI

Osman Yaşar Öz, İdris Akkuş, SADIK BÜYÜKBAŞ, HAKKI GÖKBEL, Ali Bayram, HASAN GÖK, SÜLEYMAN TÜRK, Yusuf Erdoğan

  • Yıl : 1992
  • Cilt : 8
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 435-439
Bu çalışma, yaş dağılımı 44-78 (ortalama 58) olan 51 erkek, 20 kadın, toplam 71 koroner kalp hastası (KKH) ile yaşları 42-73 (ortalama 53) ara-sında değişen 25 erkek, 30 kadın, toplam 55 sağlıklı kişide gerçekleştirildi. KKH olgularında eritrosit içi kolinesteraz (EACHE) aktivitesi, pla:ma ko-linestera: (PCIIE) I HDL oranı (CRF) ve EACHE I HDL oranı (VRF) kontrol grubuna göre yüksek bu-lunurken, PCHE ise düşük bulunmuştur. EACHE I HDL oranı (VRF), KKH için bir risk faktörü olan ERF ve CRF'yi destekleyici önemli bir risk faktörü olabilir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
KORONER KALP HASTALARINDA PLAZMA VE ERITROS/T IÇI KOLINESTERAZ AKTIVİTELERININ VE PCHE / HDL (CRF), EACHE/HDL (VRF) ORANLARININ ARAŞTIRILMASI
, Vol. 8 (3)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992, Yayın Tarihi : 24.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;