Kriptojenik Organize Pnömoni

CELALETTİN KORKMAZ, DURDU MEHMET YAVŞAN, SONER DEMİRBAŞ, PINAR DOĞAN, RESUL ALTUNTAŞ, TURGUT TEKE

  • Yıl : 2016
  • Cilt : 32
  • Sayı : Ek
  •  Sayfa : 53-55
Organize pnömoni (OP) histopatolojik olarak respiratuar bronşiol ve alveollerde fibroblast kümeleri ve immatür kollojenlerin birikimi ile karakterizedir. Genellikle öksürük ve dispne gibi nonspesifik semptomları vardır. Radyolojik olarak OP sıklıkla bilateral yer değiştirebilen yamalı infiltrasyonlar şeklinde görülür. Kriptojenik organize pnömoni (KOP) nonspesifik semptomları olan ve OP’nin herhangi bir sebebe bağlanamadığı alt grubu olarak tariflenebilir. Kırk dokuz yaşında kadın hasta, 2 yıldır efor dispnesi ve 20 gündür kuru öksürük şikayeti ile başvurdu. Pnömoni tanısıyla uygulanan antibiyoterapiler ile hastanın şikayetlerinde ve akciğer grafilerinde düzelme olmadı. Hastanın fizik muayenesi, rutin laboratuvar incelemeleri ve bronkoskopisi normaldi. Akciğer grafisinde sol üst zonda 4 adet yaklaşık 1 cm boyutlarında nodüler dansite artışı mevcuttu. Toraks BT’sinde her iki akciğer üst lobda ve sol alt lob superiorda düzensiz konturlu en büyüğü 35X7 mm ebadında multiple nodüller izlendi. Bronko alveolar lavajda ARB negatifti. Kollojen doku belirleyicileri normaldi. Hasta klinik ve radyolojik olarak KOP olarak değerlendirildi. Sistemik kortikosteroid tedavisi başlandı. Tedavinin altıncı ayında tam klinik düzelme gözlendi ve çekilen kontrol toraks BT’de nodüler lezyonların kaybolduğu gözlendi. Antibiyoterapiye cevap alınamayan, radyolojik olarak yer değiştiren ve geçici infiltrasyonları olan hastalarda ayırıcı tanıda KOP akılda tutulmalıdır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Kriptojenik Organize Pnömoni
, Vol. 32 (Ek)
Geliş Tarihi : 28.10.2015, Kabul Tarihi : 28.10.2015, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;