Kriptojenik Organize Pnömoni

Celalettin Korkmaz,Turgut Teke,Resul Altuntaş,Durdu Mehmet Yavşan,Soner Demirbaş,Pınar Doğan

  •  Yıl : 2016
  •  Cilt : 32
  •  Sayı : Ek
  •  Sayfa : 53-55
Özeti Organize pnömoni (OP) histopatolojik olarak respiratuar bronşiol ve alveollerde fibroblast kümeleri ve immatür kollojenlerin birikimi ile karakterizedir. Genellikle öksürük ve dispne gibi nonspesifik semptomları vardır. Radyolojik olarak OP sıklıkla bilateral yer değiştirebilen yamalı infiltrasyonlar şeklinde görülür. Kriptojenik organize pnömoni (KOP) nonspesifik semptomları olan ve OP’nin herhangi bir sebebe bağlanamadığı alt grubu olarak tariflenebilir. Kırk dokuz yaşında kadın hasta, 2 yıldır efor dispnesi ve 20 gündür kuru öksürük şikayeti ile başvurdu. Pnömoni tanısıyla uygulanan antibiyoterapiler ile hastanın şikayetlerinde ve akciğer grafilerinde düzelme olmadı. Hastanın fizik muayenesi, rutin laboratuvar incelemeleri ve bronkoskopisi normaldi. Akciğer grafisinde sol üst zonda 4 adet yaklaşık 1 cm boyutlarında nodüler dansite artışı mevcuttu. Toraks BT’sinde her iki akciğer üst lobda ve sol alt lob superiorda düzensiz konturlu en büyüğü 35X7 mm ebadında multiple nodüller izlendi. Bronko alveolar lavajda ARB negatifti. Kollojen doku belirleyicileri normaldi. Hasta klinik ve radyolojik olarak KOP olarak değerlendirildi. Sistemik kortikosteroid tedavisi başlandı. Tedavinin altıncı ayında tam klinik düzelme gözlendi ve çekilen kontrol toraks BT’de nodüler lezyonların kaybolduğu gözlendi. Antibiyoterapiye cevap alınamayan, radyolojik olarak yer değiştiren ve geçici infiltrasyonları olan hastalarda ayırıcı tanıda KOP akılda tutulmalıdır.

 

Organizing pneumonia (OP) is characterized histopathology cally by tufts of fibroblasts and immature collagen filling of respiratory bronchioles and alveoli. Symptoms are usually nonspecific and include cough and dyspnea. Radiograph cally, OP frequently manifests as patchy bilateral infiltrates that can be relapsing and migratory. Cryptogenic organizing pneumonia (COP) may be defined as having non-specific symptoms which can ultimately be described as a subset of the OP that cannot be attributed to any reason. Forty-nine-year-old female patient admitted with the complaints of 2 year exertional dyspnea and 20 day dry cough. The patient was diagnosed of pneumonia and prescribed with antibiotics; however, no improvement was observed in her complaints and lung graphics. The physical examination of the patient, routine laboratory analyses, collagen tissue markers and bronchoscopy were normal. In chest X-Ray, there were 4 nodular density approximately 1 cm in size, in the upper zone. In thorax CT, there were irregular contours multiple nodules, and the biggest one was approximately 35x7 mm in the upper lobes and in the superior of the left lower lobe of lungs. Acid fast bacteria was negative at bronchoalveolar lavage. The patient was diagnosed COP as clinically and radiologically. Then, systemic cortico steroid therapy was started. A complete clinical recovery was observed in the sixth month of the treatment and at the control thorax CT displayed that nodular lesions were disappeared completely. In the cases that were not respond to antibiotic therapy and patients having radiologically mobile and temporary infiltrations may be taken into consideration in the differential diagnosis.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Celalettin Korkmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kriptojenik Organize Pnömoni, Olgu Sunumu,
, Vol. 32(Ek)
Geliş Tarihi : 28.10.2015, Kabul Tarihi : 10.12.2015
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme