KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLGULARINDA HDL E VİTAMİNİ DÜZEYI

SADIK BÜYÜKBAŞ, MEHMET GÜRBİLEK, MEHDİ YEKSAN, SÜLEYMAN TÜRK, Mustafa Yöntem, İsmail Öztok, Mustafa Ünaldı

  • Yıl : 1990
  • Cilt : 6
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 93-95
Kronik böbrek yetmezliği {KBY) olan 20 olguda ve 24 sağlıklı kontrol grubunda serum E vitami-ni, IIDL kolesterol ve 11DL E vitamini düzeyleri ölçüldü. Bu parametreler strastyla kontrol grubu için 1.1063 ± 0.0079 mgldl, 48 ± 4.81 mgidl ve 0.1095 ± 0.0094 mg/dl olarak ve KBY grubu için 1.0881 ±. 0.0437 mg1d1, 26.55 ± 6.21 mgldl ve 0.2657 ± 0.1209 mg/dl olarak saptandı. Bulgu-lartmtza göre KBY olgularında IIDL E vitamini düzeyi belirgin olarak yüksek ve IIDL kolesterol düzeyi belirgin olarak düşiiktür (p<0.001).
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLGULARINDA HDL E VİTAMİNİ DÜZEYI
, Vol. 6 (1)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;