KRONIK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA ALFA TOKOFEROL, ASKORBİK ASiD, TRİGLISERİD, TOTAL KOLESTEROL, HDL-KOLESTEROL, LDL-KOLESTEROL, URE VE KREATİNİN DÜZEYLERİ

SADIK BÜYÜKBAŞ, MEHMET GÜRBİLEK, MEHDİ YEKSAN, SÜLEYMAN TÜRK, Bünyamin Kaptanoğlu, Mustafa Yöntem, İsmail Öztok

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 207-211
Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY) olan 30 oll;uda ve 35 sağlıklı kontrol grubunda serıun affa iokoferol, askorbik asid, trigliscrid, totral kolesterol. IIDL-kolesterol, LDL-kolesterol, üre ve kreatinin düzeyleri çalışıldı. Bu parametreler kontrol grubunda sırası ile 1,10 ± 0.01 mgldl, 1.02 ± 0.07 mgldl, 92.2 ± 32.57 mgldl, 168 ± 27.09 ingIdl, 47.4 ± 5.23 mgI dl, 104.2 ± 27,94 !ngldl, 34.6 ± 5.18 nıgldl ve 0.48 ± 0.09 mg1d1 olarak ve KBY grubunda ise 1.104 ± 0.009 mgldl, 0.47 ± 0.17 mgldl, 204.2 ± 39.62 mgi dl, 199.3 ± 45.73 mgldl, 25.93 ± 7.01 mgldl, 125.6 ± 34.8 mgldl, 2235 ± 79.18 mgldl ve 10.24 ± 4.79 ingldl olarak saptandı. Bu sonuçlai-a göre KEY grubuna ait trigliserid, total ve LDL-kolesterol düzeyleri kontrol grubuna göre istatistiki açıdan önemli derecede yüksek (Trigliserid için p<0,001 to-tal kolesterol için p<0.005, LDL-kolesterol için p<0.01, üre için p<0.001 ve kreatinin için p<0.001) Askorbik asid ve IIDL-kolesterol düşzeyleri ise düşüktü, (her ikisi içinde p<0.001). KBY olgularında alta tokoferol düzeyleri ise kontrol grubu değerlerine yakındır. Tozal kolesterol ile LDL-kolesterol arasında pozitif bir korelasyon saptanıruştır (r = 0.719, t = 5.48).
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
KRONIK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA ALFA TOKOFEROL, ASKORBİK ASiD, TRİGLISERİD, TOTAL KOLESTEROL, HDL-KOLESTEROL, LDL-KOLESTEROL, URE VE KREATİNİN DÜZEYLERİ
, Vol. 7 (2)
Geliş Tarihi : 17.11.1991, Kabul Tarihi : 17.11.1991, Yayın Tarihi : 16.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;