Kronık Myelositik Losemılı Hastalarımız

Şamil Ecirli,Ali Koşar

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 157-159
Özeti Selcuk 62.iversitesi Tap Fakiiltesi Ic Hataliklari Anabilimtiall'nda 1990-1993 ytliart arasanda takip ecliten 23 kronik 7nyelositik lOsemi (KML) vakasi ret-rosipektif olarak incelendi. Aym donem icerisinde takip edileL. 435 malignite vakasi icinde Losemilerin gorlilme % 16.11 idi. Tidm maligniteler Lcinde KMLinin gOrulme % 5.17 idi. Ilastalarin % 73'11 Kowi Merke:inilen, % 19.39'u Konyanin. il-celerinden, % ;.-evre illerden gelrrristi. Kadin erkek oraiA Kadinfarm yal °natant' asz 45.6±4.6, erkeklerin ya,y ortalarnasi 58.30 ± 3.7 idi., Kadinlarda hastalig-in. daha genc yaVarda ortaya HastalarIn biiyi k coguniugundaki Vkayetler hipermetebolizma ye splenomegaliye aitti. Hastalarin 5 tailesi akut myelositik losemiye do-niirrui eks olnuutu. 5 tanesi kontrollere gel-mernektedir. Di gierleri ise hales takip edilmektedir.

 

In this study, 23 chronic myelotic leukemia (CIVIL) cases evaluated retrospectively between 1990 and 1993 in Selcuk University Department of Internal Medicine. The incidence of leukaemia were found 16.11 percent in all malign (435 patients) cases. The incidence of CML were found 5 27 per-cent in only leukemia. Femalelmale ratio were found 1.13. Age of women in our study were 45.6 ± 4.6 and age of man were 58.30 ± 3.7. CML appeared earlier in women_ The major complaints of our pa-tients were referred to hyper metabolism and sple-nomgaly. 5 of our the patients changed in to acute myeloblastic leukemia and all of them diet. 5 of our patients did not come for follow-up. The other 13 patients continue to come for regularly controls.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Şamil Ecirli, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kronık Myelositik Losemılı Hastalarımız, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme