Kronik Sinüzitli Olguların Sinüs Aspirasyon Örneklerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar

Ömür Ertuğrul,Bülent Baysal,Duygu Fındık,Kayhan Öztürk

  •  Yıl : 2001
  •  Cilt : 17
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 171-174
Özeti Kronik sinüzit tamlı 21 hastanın sinüs aspirasyonu ve sinüs lavajı ile elde edilen örnekleri mikrobiyolojik olarak incelendi. Toplam 10 (%47.6) hastada 15 mikroorganizma etken olarak belirlendi. 5 Hastada infeksiyon etkeni olarak tek tip mikroorganizma ürerken, diğer 5 hastada infeksiyon etkeni olarak iki farklı mikroorganizma üredi. İzole edilen mikroorganizmaların 117 aerop bakteri, 2 ’si maya mantarı, 1 ’i anaerop bakteri idi. Üreyen aerop bakteriler; alfa hemolitik Streptokok, Neisseria spp., Difteroid basil, Streptococcus pneumoniae, koagulaz negatif Stafilokok, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis; mayalar ise Candida albicans olarak tanımlandı.

 

Specimens obtained with sinüs aspiration from 21 patients with chronic sinusitis were microbiologically examined. Fifteen microorganisms from 10 (47.6%) patients were isolated as causative agents. From the samples of five patients only one type of microorganism isolated but from the samples of the other patients 2 different types of microorganisms isolated. 12 Of the microorganisms isolated were identified aerobes, 2 of them as yeasts and one of them anaerobe. Bacterias were İdentified as alpha hemolytic Streptococcus, Neisseria spp., Diphteroid rod, Streptococcus pneumoniae, coagulase negative Staphylococcus, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis and fungus were Candida albicans.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ömür Ertuğrul, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kronik Sinüzitli Olguların Sinüs Aspirasyon Örneklerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar, Araştırma makalesi,
, Vol. 17(3)
Geliş Tarihi : 16.02.2001, Kabul Tarihi : 19.04.2001
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme