K.t.ü. Tıp Fakültesı Farabi Hastanesi'nde Gerçekleştirilen Açık Kalp Ameliyatlarının Değerlendirilmesi

İslam Kaklıkkaya,Zerrin Uzun,Ramis Özdemir,Hakan Filizlioğlu,Yaşar Güven,Altay Tandoğan,Gökalp Altun,Fahri Özcan

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 441-446
Özeti K.T. Ü. Tıp Fakültesi, Farahi Hastanesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'nde Haziran 1995 ile Nisan 1996 tarihleri arasında 31 hastaya açık kalp cerrahisi uygulanmıştır. 28 hasta (%90.32) akkiz, 3 hasta (%9.67) konjenital nedenlerle ameliyata alın-Kardiopulmoner hypass boyunca orta de-recede hipoter-mi ve soğuk potasyum kardioplejisi kullanıldı. Hastalardan koroner arter hastalığı mev-cut olan 7'sine CABG kapak hastalığı olan 18'ine valy replasmanı veya anuloplasti; sol (ithal mik-somalı bir hastaya tümör eksizyonu, bir aort di-seksiyonu yakasına Bentall presedürü ye septum de-fektli hastalarada defekt onarımı yapıldı. Erken mortalite 4 olgu ile %12.9 olarak belirlendi.

 

Medical School between lune 1995 and Apı-il 199C. 28 of the ope-rations were for acquired heart disease and 3 were for congenital heart disease. During caı-- diopulrnonary bypass, moderate hypotermia and cold potassium cardioplegia were used. 7 patients who had coronarv artery disease were peıformed CABG. 18 ones with valve disease were peıformed valve replacemed or valvılloplasiy. One patient with myxonıa underwent tunıor excision, aortic dis-section underwend Bentall proceduı-e Septal defekt were repaired. Early moı-tality rate was found 12.9 % with a 4 patients.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İslam Kaklıkkaya, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
K.t.ü. Tıp Fakültesı Farabi Hastanesi'nde Gerçekleştirilen Açık Kalp Ameliyatlarının Değerlendirilmesi, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(4)
Geliş Tarihi : 13.10.1996, Kabul Tarihi : 13.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme