Kulak Burun Boğaz Hekimlerinin Bilgi Kaynaklarına Yönelik Farkındalığının Anket Yoluyla Değerlendirilmesi

Otorhinolaryngologists' knowledge about literature

Nurullah Türe,Yeşim Tunç,Cemal Aksoy

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 38
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 114-120
Özeti

Amaç: Bu çalışmada, ulusal ölçekte kulak burun boğaz hekimleri arasında podcast farkındalığının ve
kullanım sıklığının araştırılması amaçlanmıştır .
Hastalar ve Yöntem: Çevrimiçi anket türündeki çalışmamız, 2021-2022 yılları arasında ‘Google forms’
(Mountain View, CA) açık web adresi üzerinden yapılmıştır. Hedef kitle, ulusal ölçekteki her yaş ve
deneyim seviyesinden kulak burun boğaz hekimleridir . Anketimiz yirmi sorudan oluşmaktadır .
Bulgular: Anket çalışmamızda, sorularımıza cevap veren kişi sayısı 112’dir. Bu 112 kişinin 92’ si erkek
(%82,1), 20’ si kadın (%17,9)’dır. Kulak burun boğazla ilgili mesleki alanda podcast dinleyen %20,5
(n=23), dinlemeyen %79,5 (n=89) olarak izlendi. Pandemi öncesi en sık başvurulan kaynakların %40,2
(n=45) ile kitap ve %31,3 (n=35) ile e-kitap olurken, pandemide %30,4 (n=34) çevrimiçi toplantı ve %27,7
(n=31) e-kitap olduğu izlenmiştir. Pandemi öncesi ve pandemi dönemi başvurulan kaynakların sıklık
karşılaştırılmasında istatistiksel anlamlı fark bulunmuştur (p< 0,001).
Sonuç: Süregelen pandemi bilgi kaynaklarına başvuru sıklığını etkilemiş olmasına rağmen, podcast
kullanımında anlamlı bir değişikliğe neden olmamıştır. Yazarlar, bu makalenin kulak burun boğaz alanında
Türkçe podcast üretmek için bir farkındalık oluşturacağını umuy orlar.

 

Aim: It was aimed to investigate podcast awareness and frequency of use among otorhinolaryngologists
on a national scale.
Patients and Methods: This study was conducted via the open web address of 'Google forms'
(Mountain View, CA) between 2021-2022. On a national scale, the intended audience consisted of
otorhinolaryngologists of all ages and levels of experience. Ou r survey consisted of twenty questions.
Results: In our study, the number of people who answered our questions was 112 (92 men (82.1%),
20 women (17.9%). When asked if they had listened to podcasts about otorhinolaryngology, 23 people
(20.5%) answered that they had listened and 89 people (79.5%) had not. When people want to learn
about a topic in the field of Otorhinolaryngology before pandemic, the most frequently used literature
resources are 40.2% (n=45) books and 31.3% (n=35) e-books. It was observed that the most frequently
used literature sources in the pandemic were 30.4% (n=34) online meetings and 27.7% (n=31) e-books.
There was a statistically significant difference between the frequency distribution of resources consulted
before and during the pandemic (p<0.001).
Conclusion: Although the ongoing pandemic has affected the frequency of consulted to literature
resource, it has not caused a significant change in podcast usage. The authors hope that this article will
create an awareness for producing Turkish podcasts in the field of otolaryngology .

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Nurullah Türe, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi KBB AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Ture N, Tunc Y, Aksoy C. Awareness Among Otorhinolaryngologists of Literature Resources: Survey Research. Selcuk Med J 2022;38(3): 114-120

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kulak Burun Boğaz Hekimlerinin Bilgi Kaynaklarına Yönelik Farkındalığının Anket Yoluyla Değerlendirilmesi, Araştırma makalesi,
, Vol. 38(3)
Geliş Tarihi : 17.08.2022, Kabul Tarihi : 08.09.2022
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme