Kuru Göz Hastalarında Otolog Serum Uygulamasının Etkinliği

Nazmi Zengin,Ahmet Özkağnıcı,Mehmet Kemal Gündüz

  •  Yıl : 2002
  •  Cilt : 18
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 245-247
Özeti Amaç: Kuru göz hastalarında otolog serum uygulanışının etkinliğinin ve olası komplikasyonlarının belirlenmesi. Yöntem: Dokuzu Sjögren sendromlu 27 hasta çalışma kapsamına alındı. Hastalara kullanmakta oldukları ilaçlara ek olarak kendi serumlarının, serum fizyolojikle %20 oranında seyreltilmesiyle elde edilen damlalardan uygulandı. Hastalar yakınmaları, gözyaşı karakteristikleri ve oküler yüzey parametreleri açısından değerlendirildi. Olası kontaminasyonu belirlemek amacıyla damlalıklardan kültür için örnekler alındı. Bulgular: Hastaların %40'ında ilk 15 gün içinde, %85’inde ise birinci ayın sonunda yakınmalarda ve oküler yüzey parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı iyileşmeler saptandı. Kültürlerin üç hastanın damlalıklarından alınan örneklerde kontaminasyon olduğunu ortaya koymasına karşın enfeksiyon ya da başkaca bir komplikasyona rastlanmadı. Sonuç: Otolog serum uygulaması diğer ilaçlarla yeterli düzelme sağlanamayan kuru göz hastalarında etkili ve güvenilir bir ek tedavi seçeneği olabilir.

 

Aim: To determine the eficacyandpossible complications of autulogous serum application in patients with dry eye. Methods: 27patients, nine with Sjögren’s syndrome, were included in the study. İn addition to their previous med- ications, patients were administered drops which were prepared by diluting their own serum to 20% with şaline. Symptoms, tear characteristics and ocular surface parameters were evaluated. Results: Statistlcally significant improvements in symptoms and ocular surface parameters were observed in 40% of the patients at the 15th day and in 85% of the patients at the 30th day. Tear characteristics did not show any diffference throughout the study. Although cultures revealed contamination in three patients, no clinically significant infection or any other complication was encountered. Conclusion: Autologous serum applications can be an efficient and safe adjunct treatment for dry eye patients who do not show improvement with other medications.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Nazmi Zengin, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kuru Göz Hastalarında Otolog Serum Uygulamasının Etkinliği, Araştırma makalesi,
, Vol. 18(4)
Geliş Tarihi : 04.12.2002, Kabul Tarihi : 24.12.2002
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme