Kut Apandisitin Yaş Gruplarina Göre Dağilimi

Özden Vural,Osman Yılmaz,Salim Güngör,Hilal Koral,Mehmet Çerçi,A. Erkan Ünal

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 333-335
Özeti Akut apandisit, bütün yaş gruplarında, ciddi bir acil cerrahi durumdur. Son yıllarda ınortalite azalmışsa da, hastalık bir problem olarak kalmıştır. Apandisitten kaçınmak için insanların ne yapabile-cekleri belirsizdir. Bu çalışmada, mayıs 1987-mayıs 1991 yılları arasında, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde akut apandisit nedeni ile ameliyat olmuş 210 hastanın yaşlara göre dağılırnını inceledik ve akut apandisit nedenlerini literatür bilgileri ışığında tanıştık.

 

Acute appendicitis is a serious surgical emergency, in all age groups. Although mortality has been reduced in recent years, morbidity remains a problem. It is doup«ui whether individuals can take any action to avoid appendicitis. In this study, we searched the range of the age of 210 patients who were operated because of acute appendicitis in the Faculty of Medicine, Selçuk University from May 1987 to May 1991 and discussed the causes of acute appendicitis under the light of literature dala.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Özden Vural, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kut Apandisitin Yaş Gruplarina Göre Dağilimi, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(3)
Geliş Tarihi : 16.11.1991, Kabul Tarihi : 16.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme