Laparoskopik Kolesistektomi Yapılan Kadın Hastalarda Solunum Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi

Gökhan Kalaycı,Hüseyin Uysal,Mustafa Şahin

  •  Yıl : 2002
  •  Cilt : 18
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 209-212
Özeti Amaç: Bu çalışmada, laparoskopik kolesistektomi yapılan kadın hastaların solunum fonksiyonlarında ortaya çıkabilecek değişikliklerin araştırılması amaçlandı. Yöntem: Laparoskopik kolesistektomi yapılan ve yaşları 18-50 arasında (ort. 34.6 ± 10.0) değişen 20 kadın hasta çalışmaya alındı. Hastalara ameliyat öncesinde, ameliyat son­ rası 1. ve 7. günlerde solunum fonksiyon testleri (SFT) Sensormedics PFT Sistem 2400 cihazı ile yapıldı. Hastaların postoperatif olarak ilk 24 saatteki ağrı duyularını ölçmek için PCA (patient-controlled analgesia) cihazından yararlanıldı. Analjezik olarak meperidin kullanıldı. Ölçümler arasındaki fark tekrarlı ölçümler varyans analizi ile değerlendirildi. İkili ölçümler arası farklılığın saptanmasında a = 0.05 düzeyinde Bonferroni düzelt­ meli eşleştirilmiş-t testinden yararlanıldı. Bulgular: Ameliyat öncesine kıyasla ameliyat sonrası 1. günde hastaların FVC, FEV-/, PEF, MVV, VC, TLC, FRC ve DLCO değerlerinde azalma, PV değerlerinde artma gözlendi. Ameliyat sonrası 1. güne kıyasla 7. günde hastaların FVC, FEV-j, PEF, MVV, VC, TLC, FRC ve DLCO değerlerinde artma, RV değerlerinde azalma gözlendi. Ameliyat öncesine kıyasla ameliyat sonrası 7. günde ise hastaların PEF değerinde azalma gözlenirken diğer SFT değerlerinde anlamlı bir değişiklik bulunmadı. Sonuç: Laparoskopik kole­ sistektomi yapılan kadın hastaların solunum fonksiyon testlerinde ortaya çıkan değişikliklerin ameliyat sonrası 7. günde büyük oranda normale döndüğü kanaatine varıldı.

 

Objective: The aim of this study was to investigate the probable changes which may occur on the respiratory functions of the female patients undergone laparoscopic cholecystectomy. Methods: Twenty laparoscopic cholecystectomy applied patients aged 18 to 50 (average 34.6 ± 10.0) years were taken into this study. Pre- and postoperative first and seventh day respiratory function tests were performed with Sensormedics PFT System 2400. PCA (patient controlled analgesia) apparatus was used to determine the pain feelings of the patients during the first postoperative 24 hours. Meperidin was used for analgesia. Analyses of the results were evaluated with variance analyses of the differences betvveen measurements and repeated measurements. Bonferroni corrected paired t test at 0.05 level was used for the determination of the difference betvveen dublicate measurements. Results: On the first postoperative day compared to the preoperative levels a reduction on FVC, FEVj, PEF, MVV, VC, TLC, FRC and DLCO values and an increase on RV values of the patients were observed. On the seventh day of the operation compared to the first day an increase on FVC, FEVj, PEF, MVV, VC, TLC, FRC and DLCO values and a reduction on RV values of the patients were observed. VVhile PEF values on the seventh day compared to preoperative value were decreased there was no important change on the other PFT values. Conclusion: İt is concluded that the changes on the respiratory function tests of the female patients follovving laparoscopic cholecystectomy mostly returns to normal on the 7th day of the application.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Gökhan Kalaycı, sağlık bakanlığı narlısaray aile sağlığı merkezi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Laparoskopik Kolesistektomi Yapılan Kadın Hastalarda Solunum Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi, Araştırma makalesi,
, Vol. 18(4)
Geliş Tarihi : 02.09.2002, Kabul Tarihi : 22.10.2002
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme