Lateral Dirsek Tendinopati Mekanizmasında Kısır Döngü Ve Yeni Bir Egzersiz Yöntemi

Lateral elbow tendinopathy A novel exercise method

İsmail Hakkı Korucu,Osman Serhat Tokgöz,Sami Küçükşen,Hasan Hüseyin Kır,Sinan İyisoy

  •  Yıl : 2021
  •  Cilt : 37
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 359-365
Özeti

Amaç: Lateral dirsek tendinopatisi öncelikle ekstansör digitorum communis, ekstansör karpi radialis brevis
ve ekstansör karpi ulnaris kaslarının ekstansör disfonksiyonu ile ilişkilidir.Ekstansör karpi radialis brevis
ve ekstansör karpi ulnarisin ikincil işlevleri, sırasıyla bileğin radyal ve ulnar deviasyon hareketidir. Bileğin
(radio-ulnar) bu antagonistik kuvveti nedeniyle bir kısır döngü olarak ortak ekstansör tendonun tam olarak
dinlenemeyeceğini varsaydık. Bu çalışmada tam iyileşmeyi engelleyen kronik persistan patofizyolojik
mekanizmayı açıklamayı ve bu yeni egzersiz yönteminin sonuçları nı sunmayı amaçladık.
Hastalar ve Yöntem: 2015-2016 yılları arasında 47 LET hastası (egzersiz: 27; kontrol: 20) vaka kontrol
çalışmasına dahil edildi. Egzersiz, egzersiz grubu için ulnar-radial deviasyondan oluşuyordu. Hasta
dereceli tenisçi dirseği değerlendirme (PRTEE) testi başlangıç, 1., 6. ve 12. aylardaki ölçümler için
kullanıldı. İki grubun bu puanlarını karşılaştırmak için karma modeller kullanıldı.
Bulgular: Egzersiz ve kontrol gruplarının PRTE başlangıç puanları arasında fark yoktu (t:-0.22, p:0.830).
1., 6. ve 12. aylardaki PRTE puanları, egzersiz grubunda kontrollere göre anlamlı olarak daha düşüktü (t:
-3.71, p: 0.0003; t: -3.88, p:0.0002; t: -2.28, p:0.024 , sıras ıyla).
Sonuç: Ortak ekstansör tendon bu antagonistik kuvvet nedeniyle tam olarak dinlenemez. Tendon
üzerindeki antagonistik gerilimi azaltmayı amaçlayan egzersiz yönteminin, uzun süreli inflamasyon ve/
veya tendinoz mekanizmasının anlaşılmasına katkı sağlayabilecek etkili olduğu bulundu.

 

Aim: Lateral elbow tendinopathy is primarily associated with an extensor dysfunction of extensor digitorum
communis, extensor carpi radialis brevis and extensor carpi ulnaris muscles. The secondary functions
of extensor carpi radialis brevis and extensor carpi ulnaris are radial and ulnar deviation movement
of the wrist, respectively. We hypothesized that common extensor tendon cannot fully rest, due to this
antagonistic strength of wrist (radio-ulnar) as a vicious circle. We aimed to explain the chronic persistent
pathophysiological mechanism that prevented complete recovery and to present results of this novel
exercise method in the study .
Patients and Methods: 47 LET patients (exercise: 27; control: 20) were included in the case-control
study between 2015 and 2016. The exercise consisted of ulnar to radial deviation for the exercise group.
The patient-rated tennis elbow evaluation (PRTEE) test was used for measurements at baseline, 1st , 6th,
and 12th months. Mixed models were used to compare these score s of the two groups.
Results: There was no difference between the PRTEE baseline scores of the exercise and control groups
(t:-0.22, p:0.830). The PRTEE scores in the 1st ,6th, and 12th months were significantly lower in the
exercise group than in the controls ( t: -3.71, p: 0.0003; t: -3.88, p:0.0002; t: -2.28, p:0.024, respectively).
Conclusion: Common extensor tendon cannot fully rest, due to this antagonistic strength. The exercise
method, which aims to decrease the antagonistic tension on the tendon, was found to be effective, which
may contribute to understand the prolonged inflammation and/or tendinosis mechanism.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İsmail Hakkı Korucu, N.E. üniversitesi Meram Tıp Ortopedi ve Travmatoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Korucu IH, Tokgoz S, Kucuksen S, Kir HH, Iyisoy MS. A Vicious Circle in Lateral Elbow Tendinopathy Mechanism and a Novel Exercise Method. Selcuk Med J 2021;37(4): 359-364

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Lateral Dirsek Tendinopati Mekanizmasında Kısır Döngü Ve Yeni Bir Egzersiz Yöntemi, Araştırma makalesi,
, Vol. 37(4)
Geliş Tarihi : 01.12.2021, Kabul Tarihi : 10.12.2021
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme