Lateral Dirsek Tendinopati Mekanizmasında Kısır Döngü ve Yeni Bir Egzersiz Yöntemi

İSMAİL HAKKI KORUCU, HASAN HÜSEYİN KIR, OSMAN SERHAT TOKGÖZ, SAMİ KÜÇÜKŞEN, MEHMET SİNAN İYİSOY

  • Yıl : 2021
  • Cilt : 37
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 359-365

Amaç: Lateral dirsek tendinopatisi öncelikle ekstansör digitorum communis, ekstansör karpi radialis brevis
ve ekstansör karpi ulnaris kaslarının ekstansör disfonksiyonu ile ilişkilidir.Ekstansör karpi radialis brevis
ve ekstansör karpi ulnarisin ikincil işlevleri, sırasıyla bileğin radyal ve ulnar deviasyon hareketidir. Bileğin
(radio-ulnar) bu antagonistik kuvveti nedeniyle bir kısır döngü olarak ortak ekstansör tendonun tam olarak
dinlenemeyeceğini varsaydık. Bu çalışmada tam iyileşmeyi engelleyen kronik persistan patofizyolojik
mekanizmayı açıklamayı ve bu yeni egzersiz yönteminin sonuçları nı sunmayı amaçladık.
Hastalar ve Yöntem: 2015-2016 yılları arasında 47 LET hastası (egzersiz: 27; kontrol: 20) vaka kontrol
çalışmasına dahil edildi. Egzersiz, egzersiz grubu için ulnar-radial deviasyondan oluşuyordu. Hasta
dereceli tenisçi dirseği değerlendirme (PRTEE) testi başlangıç, 1., 6. ve 12. aylardaki ölçümler için
kullanıldı. İki grubun bu puanlarını karşılaştırmak için karma modeller kullanıldı.
Bulgular: Egzersiz ve kontrol gruplarının PRTE başlangıç puanları arasında fark yoktu (t:-0.22, p:0.830).
1., 6. ve 12. aylardaki PRTE puanları, egzersiz grubunda kontrollere göre anlamlı olarak daha düşüktü (t:
-3.71, p: 0.0003; t: -3.88, p:0.0002; t: -2.28, p:0.024 , sıras ıyla).
Sonuç: Ortak ekstansör tendon bu antagonistik kuvvet nedeniyle tam olarak dinlenemez. Tendon
üzerindeki antagonistik gerilimi azaltmayı amaçlayan egzersiz yönteminin, uzun süreli inflamasyon ve/
veya tendinoz mekanizmasının anlaşılmasına katkı sağlayabilecek etkili olduğu bulundu.

Atıf yapmak için : Korucu IH, Tokgoz S, Kucuksen S, Kir HH, Iyisoy MS. A Vicious Circle in Lateral Elbow Tendinopathy Mechanism and a Novel Exercise Method. Selcuk Med J 2021;37(4): 359-364
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Lateral Dirsek Tendinopati Mekanizmasında Kısır Döngü ve Yeni Bir Egzersiz Yöntemi
, Vol. 37 (4)
Geliş Tarihi : 01.12.2021, Kabul Tarihi : 01.12.2021, Yayın Tarihi : 10.12.2021
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;