Lerıche Sendromu İle Birlikte Görülen Sol Subklavian Arter Darlığı

İslam Kaklıkkaya,Ramis Özdemir,Zerrin Uzun,Hakan Filizlioğlu,Yaşar Güven,Hasan Dinç,Fahri Özcan

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 415-417
Özeti Bu yazıda Leriche Sendromu ile birlikte sol subk-lavian arter darlığı olan hasta tartışıldı. Bu tip lez-yonların çok seyrek olarak görülmesi nedeniyle olgu takdimine gerek duyuldu. Claudication intermittent ve impotans şikayetleri ön planda olmasına karşın, sol subklavian arter stenozuna ait bulgular çok be-lirgin değildi. Bu nedenle hastaya Leriche Sendromu bulgularına yönelik ameliyat yapıldı. Sol subklavian arter stenozu takibe alındı. ileriki dönemlerde an-gioplasti veya ameliyat yapılması planlandı.

 

In Mis report. a case with a Leriche Syndrome accompanied with the left suhclavian artery stenosis is discussed. The case is pı-esented due to the Fare incidence of such lesions. Although intermittent cla-udication and sexuel impotance complains were pro-minent, the signs of the left suhclavian artery ste-nosis were not evident. Thus the surgical intervention was directed to solve the Leriche Syndrome symptoms. The left suhclavian artery ste-nosis was taken to follow up. Angioplasty and ope-ration was planned in the future.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İslam Kaklıkkaya, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Lerıche Sendromu İle Birlikte Görülen Sol Subklavian Arter Darlığı, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(4)
Geliş Tarihi : 13.10.1996, Kabul Tarihi : 13.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme