Lıpoproteın(a) Duzeyı Ye Dıabetık Retınopatının Sıddetı Arasındakı Irak İ

Nazmi Zengin,Mehmet Kemal Gündüz,Şerife Acaroğlu,Nilgün Özbayrak,Mehmet Okka

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 187-190
Özeti Bu calt,vmada tip II diabetli 56 hastada lipoprotein (a)fLp(a)I dtizeykri ile retinopatinin ,sickbed arasindaki iliivki arattrrldr. Fundoskopik ve .floresein anjiografik bulgularma gore hastalar relittopatisiz(n=10), zemin diabetik retinopati(DR)7i (n=15), preproliferatif DRIi(n=14) ve proliferatif DRii(n=12 ) olarak srn flandrrrldr. Sadece preproliferatif DR'li hastalarda diger gruplara oranla anlanth derecede yuksek Lp(a) dlizeyleri bulundu (p<0.05). Beklentilerimizin aksine proliferatif DR'li hastalarda Lp(a) dtizeyleri retinopatisiz ya da zemin hastalardan farklt de, ildi. Bu reliiki dti ciik Hb Ale dtizeylerinden de tailaplacagt gibi proliferatif DR grubunda diabet kontroltiniin mkt obnasina baglandt. Bulgularatuz Lp(a)'nin proliferatif DR geliFiminde bir risk faktorti olabilecegini dtigindtirmekle birlikte kesin bir karara vannak kin bitylik kohortlarda yaptlacak prospektif caltpnalara gereksinitn vardir.

 

In the present study, the relationship between lipoprotein (at( Lp(a) levels and the severity of retinopathy was assessed in 56 patients with type II diabetes. According to the fundoscopic and flourescein angiographic findings, patients were classified as having no retinopathy (n=10), background diabetic retinopathy (DR) (n=15), preproliferative DR (n=14) and proliferative DR(n=14). Only patients with preprohfrrative DR were found to have significantly higher Lp(a) levels compared to the other groups (p<0.05). Contrary to our expectations, Lp (a) levels in patients with proliferative DR were not different from patients without retinopathy or bakcground DR. This discrepancy was attributed to strict diabetes control as evidenced by lower Hb Ale levels in the proliferative DR group. Our findings suggested that Lp(a) might be a risk factor in the development of proliferative DR, however, prospective studies on larger cohorts are warranted.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Nazmi Zengin, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Lıpoproteın(a) Duzeyı Ye Dıabetık Retınopatının Sıddetı Arasındakı Irak İ, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(2)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme