Lokal anestezi altında mini laparotomi ile cerrahi gastrostomi: 62 olgunun analizi

CEBRAİL AKYÜZ

  • Yıl : 2020
  • Cilt : 36
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 18-21

Amaç: Obstrüktif tümörler, nöromuskuler hastalıklar, felç, serebral kanama gibi durumlarda genelllikle beslenme amaçlı gastrostomi gerekir. Bu çalışmanın amacı, endoskop kullanımının kısıtlı olduğu durumlarda lokal anestezi altında uygulanabilen mini laparotomi ile cerrahi gastrostominin başarılı şekilde kullanımınını tartışmaktır.

Gereç ve Yöntemler: 62 hastaya Stamm gastrostomi prosedürü uygulandı.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 63.7 idi ve % 83.9’ u ASA IV’ tü. Gastrostomiendikasyonunu% 51.6’ sını tümör obstrüksiyonu, % 17.7’ sini nöromüskuler hastalıklar, % 16.6’ sını ise inme ve serebral kanamalar, % 1.6’ sınıözafagus yaralanması, % 12.9’ unu metastatik tümörler ve hipoksikensefalopati oluşturmaktaydı.Ortalama ameliyat süresi 36 ± 12.8 dakika idi. İşleme bağlı hastane içi morbidite ve mortalite oranları düşüktü (sırasıyla; % 16.2- % 14.5).

Sonuç: Lokal anestezi altında mini laparotomi ile Stammgastrostomi, perkütan ve endoskopik yaklaşımların uygulanamadığı durumlarda etkili bir alternatiftir. Yüksek riskli hastalarda kısa ameliyat süresi, düşük morbidite ve mortalite oranları ile güvenli bir şekilde uygulanabilir.

Atıf yapmak için : Akyüz C. Surgical Gastrostomy with Mini Laparatomy Under Local Anesthesia: Analysis of 62 Cases. Selcuk Med J 2020;36(1): 18-21
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Lokal anestezi altında mini laparotomi ile cerrahi gastrostomi: 62 olgunun analizi
, Vol. 36 (1)
Geliş Tarihi : 02.10.2018, Kabul Tarihi : 02.10.2018, Yayın Tarihi : 03.03.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;