Lomber Disk Hernisi Tedavisinde Mikrocerrahi Teknik

Ahmet Önder Güney,Ertuğ Özkal,Osman Acar

  •  Yıl : 2001
  •  Cilt : 17
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 235-237
Özeti Bu çalışmada Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında 1997-2000 tarihleri arasında lomber disk herniasyonu tanısı ile mikrocerrahi teknikle öpere edilen 101 olguyu inceledik. Mikrocerrahi teknikle öpere edilen hastaların operasyon süresinin daha kısa olduğu, daha erken taburcu olduğu, daha hızlı düzeldikleri ve çalışma ortamına daha erken döndükleri sonucuna vardık.

 

İn this study, we analysed 101 cases operated by the microsurgical technique for lumbar disc herniation betvveen 1997 and 2000 in Selçuk University Medical School Department of Neurosurgery. We have concluded, patients operated with microsurgical technique, undergo a shorter operation, discharged the hospital earlier, recover more quickly, and return to work earlier.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahmet Önder Güney, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Lomber Disk Hernisi Tedavisinde Mikrocerrahi Teknik, Araştırma makalesi,
, Vol. 17(4)
Geliş Tarihi : 24.01.2001, Kabul Tarihi : 17.05.2001
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme