Lomber Diskal Hernilerde Myelografi Ve Bilgisayarlı Tomografinin Tanıdaki Değerlerının Cerrahı Sonuçları İle Karşılaştırılması

Sırrı Akalın,Nahit Ökesli,Serdar Karaköse,Fevzi Karslı,Taner Kaya

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 112-119
Özeti Çalışmamızda 23 hastada 35 seviyedeki lomber diskal patolojiler myelografi, BT ile tetkik edildi ve operasyon sonuçları ile karşılaştırılarak değerlendirildi. Diskal patolojisi olan 35 seviyenin 32'si (%91.42) myelografi ile, 31'i (%87.57) BT ile tespit edildi. Elde edilen sonuçlar myelografi ile BT'nin tanı değerlerinin birbirine yakın oranlarda olduğunu göstermektedir. Çalışmamız sonuçlarına göre lomber disk hernisi di ünülen hastalarda; non-invasiv ve taibiki ko-lay bir yöntem olması, bunun yanı sıra tanı değeri myelografiye yakın olması nedeniyle BT'yi öncelikle tercih etmemiz gerektiğini düşünmekteyiz.

 

in our study 35 lomber discal pathologic levels in 23 patients were evaluated by myelography, CT, and discüvery en operations. In 35 levels which have discal pathology, 32 cases were fyou.nd ola by myelography (91.42%) and 31 of it by CT (87.57%) When the dignostic values of mylography and CT compared, wve see that the ratios resemble each ot her. As the resıdt of our study we need ta prefer the CT; which is a non-invasive examinaiion, practical than the myelography and diagnostic value is similar ta myelography, for the patients suspected for lomber discal patology.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sırrı Akalın, GATA Radyoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Lomber Diskal Hernilerde Myelografi Ve Bilgisayarlı Tomografinin Tanıdaki Değerlerının Cerrahı Sonuçları İle Karşılaştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme