LOSEMI VE MALIGN LENFOMALARDA SERUM KOLESTEROL VE TRIGLISERID DEGERLERI

HAKKI POLAT, ŞAMİL ECİRLİ, Alim Koşar, Özcan Sardohan, Sait Önal

  • Yıl : 1995
  • Cilt : 11
  • Sayı : 2-3-4
  •  Sayfa : 159-161
Selcuk Universitesi Tip Fakiiltesi Ic Hastalzklart Anahilim Dalinda 1992-1994 yillan arasznda takip edilen 15'i non-Hodgkin. 1 Hodgkin hastaligi Ye 19 Insemili vakada trigliserid ye kolesterol degerleri arastinldt. Lenfamalz hastalann 17'sinde (% 65.38), losenzili hastalann 8'inde (% 42.10) trigliserid de-gerleri yiiksek hulundu. Losemili hastalann 1 'inde (% 5.10) trigliserid diizeyi dfictik hulundu. Len-fomall hastalarda trigliserid teshit edil-medi. Lenfomalt hastalann 2'sinde (% 7.80), Lo-sem& hastalann 1 'rode (% 5.10) kolesterol seviveleri yiiksek hulundu. Losemili hastalann ninde (% 15.30) kolesterol diizeyi di4uk hulundu. Letzfornalt hastalarm da 3'i inde (% 10.15) kolesterol tesbit edildi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
LOSEMI VE MALIGN LENFOMALARDA SERUM KOLESTEROL VE TRIGLISERID DEGERLERI
, Vol. 11 (2-3-4)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995, Yayın Tarihi : 15.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;