Losemı Ve Malıgn Lenfomalarda Serum Kolesterol Ve Trıglıserıd Degerlerı

Şamil Ecirli,Özcan Sardohan,Hakkı Polat,Sait Önal,Alim Koşar

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 2-3-4
  •  Sayfa : 159-161
Özeti Selcuk Universitesi Tip Fakiiltesi Ic Hastalzklart Anahilim Dalinda 1992-1994 yillan arasznda takip edilen 15'i non-Hodgkin. 1 Hodgkin hastaligi Ye 19 Insemili vakada trigliserid ye kolesterol degerleri arastinldt. Lenfamalz hastalann 17'sinde (% 65.38), losenzili hastalann 8'inde (% 42.10) trigliserid de-gerleri yiiksek hulundu. Losemili hastalann 1 'inde (% 5.10) trigliserid diizeyi dfictik hulundu. Len-fomall hastalarda trigliserid teshit edil-medi. Lenfomalt hastalann 2'sinde (% 7.80), Lo-sem& hastalann 1 'rode (% 5.10) kolesterol seviveleri yiiksek hulundu. Losemili hastalann ninde (% 15.30) kolesterol diizeyi di4uk hulundu. Letzfornalt hastalarm da 3'i inde (% 10.15) kolesterol tesbit edildi.

 

In this study, cholesterol and triglyceride levels were evaluated in 15 non-Hodgkin 11 Hodgkin and 19 leukemia patients retrospectively between 1992-1994 in Selcuk University Department of Internal Medicine. Trigylceride levels has been found high in 17 patients with lymphoma (65,38 %) and 8 patients with leukemia (42, 10%). Triglyceride level was low in 1 patient with leukemia (5.10%). Triglyceride level was not low in any lymphoma patients. Cho-lesterol levels were high in 2 patients with lym-phoma (7.8%) and 1 patient with leukemia (5.10%). Cholesterol levels were low in 3 patients with leu-kemia (15.30%). Also cholesterol levels were low in 3 patients with lymphoma (10.15%).
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Şamil Ecirli, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Losemı Ve Malıgn Lenfomalarda Serum Kolesterol Ve Trıglıserıd Degerlerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(2-3-4)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme