Losemı Ye Malıgn Lenfomalarda Pulmoner Tutulma Insıdansı

Şamil Ecirli,Özcan Sardohan,Hakkı Polat,Sait Önal,Alim Koşar

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 2-3-4
  •  Sayfa : 217-219
Özeti Seljuk Universitesi Tip Fakiiltesi Hastaliklari Anabilirn Dahl-Ida 1988-1994 yillari arasrnda rakip edilen 45'i non-Hodgkin. 35'i Hodgkin lenfrmalt ye 46 losemili vakada rontgenolojik olarak intratorasik tutulum oran ye tipi arawrildi. 80 lenpmali has-tanin 28'inde (% 35), 46 losemi vakasinin 6'srnda (%15 .2) intratorasik tutulum tesbit edildi. En sik me-diastino-hiler tutulum olup hunu plevral tutulum izliyordu.

 

The Incidence of Pulmonary Involvement in Leu-kemic and Lymphoma Patients. In this study, the prevalence and type of intro-torasic involvement of 80 cases with malignant lym-phoma (45 non-Hodgkin lymphoma, 35 Hodgkin dis-ease) and 46 cases with leukaemia were evaluated retrospectively between 1988 and 1994 in Selguk University Department of Internal Medicine. The pulmonary involvement has been found in 28 (35 %) of 80 lymphoma and 6 (15,2 %) of 46 leukaemia cas-es. Mediastinal hilar lymphadenopathy was the com-monest manifestation followed by pleural lesions.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Şamil Ecirli, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Losemı Ye Malıgn Lenfomalarda Pulmoner Tutulma Insıdansı, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(2-3-4)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme