Lumbal Bölgede Fleksiyon Ve Ekstansiyonun Bulgingli Diske Etkileri: Bilgisayarlı Tomografik Araştırma

Saim Açıkgözoğlu,Hasan Oğuz,Kemal Ödev,Mustafa Erken,Mehmet Emin Sakarya

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 127-132
Özeti Disk bulginginin, lumbal vertebranın flaksiyon ve ekstansiyonundan etkilendiği, genel olarak kabul edilmektedir. M4.5 ve L5-S1 seviyelerinde, diskinde dejeneratif değişim olan 20 hasta, 39 seviye, disk bulgingi ile vertebranın fleksiyon-ekstansiyon hareketi arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla. bilgi-sayarlı tomografi ile değerlendirildi. Fleksiyonda, vertebradisk mesafesinde (VD), 16 (%47) seviyede, ekstansiyonda ise 32 (%94) seviyede azalma oldu. Fleksiyonda 18 (%53) seviyede, ekstansiyonda ise hernili 5 (%100) seviyede, VD'de artma oldu.

 

It is generally açcepted that distance of the bulging is affected by flexion and extension motion of the lumbar spine. The degenerative changes of the lumbar disc in the L44,5 and 1.5-S1 kvels in 20 patients, 39 levels were reviewed using computed tomographic scans in order to determine the relationship between bulging and flexion-extension motion of the lumbal spine. In the flexion, vertebra-disc distance (VD) has decreased in 16 (%47) levels, in the extension, VD has decreased in 32 (%94) levels. VD has increased in 18 (%53) levels in the flexion, and in the extension VD has increased in 5 (%100) levels with herniated disc.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Saim Açıkgözoğlu, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Lumbal Bölgede Fleksiyon Ve Ekstansiyonun Bulgingli Diske Etkileri: Bilgisayarlı Tomografik Araştırma, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(2)
Geliş Tarihi : 17.11.1991, Kabul Tarihi : 17.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme