Lumbal Epidural Analjezinin Travay Süresine Etkısı

Hikmet Karabacak,Sema Soysal,Sadık Özmen,Ergün Onur

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 415-420
Özeti Bu çalışmada 20 olguya %0.250'lik bupivacain, 20 olguya %0.125'l1k bupivacain ve 50 mikrogram fentanyl kombinasyonu verilerek travayda lumhal epidural analjezi. uygulandı. Analjezi tatbik edil-meden doğum yapan 20 olgu ise kontrol grubunu oluşturdu. Lumbal epidural analjezinin travay 1. ve 2. dönem sürelerine ve doğum şekline etkileri araş-tırıldı. Düşük dozlarda verilen % bupivacain ve 50 mikrogram fentanyl kombinasyonu ile do-ğumun daha iyi şartlarda gerçekleştiği ve klinikte rutin olarak uygulanmasının uygun olduğu kanaatine varıldı.

 

In this study, lumbar epidural analgesia was applied during the labor by giving 0.25% of bu-pivacain to 20 cases and 0.125% bupivacain +50 microgram fentanyl to other 20 cases. A control group consisted of 20 cases had no analgesia be-fare labor. The effect of lumbar epidural analgesia on the first and second stage of labor and kind of the delivery were irıvestigated. It was believed that the delivery could be at a better condition when the low concentration 0.125%bupivacain + 50 microgram fentanyl were administered during the labor and it would be app-ropriate to use it routinely in clinics.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hikmet Karabacak, Sağlık Bakanlığı Konya Doğum ve Çocuk Bakımevi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Lumbal Epidural Analjezinin Travay Süresine Etkısı, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(3)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme