Lumbosakral Radikülopatili Hastalarda Epidural Kortikosteroid Enjeksiyonu

Funda Levendoğlu,Şenay Kartal,Banu Ordahan,Sema Tuncer,Hatice Uğurlu

  •  Yıl : 2004
  •  Cilt : 20
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 135-139
Özeti Amaç: Bu çalışmada disk herniasyonuna bağlı lumbosakral radikülopatisi olan hastalarda tek doz epidural kortikosteroid enjeksiyonunun etkinliğinin araştırılması amaçlandı. Metot: 31 hastaya epidural enjeksiyon yoluyla tek doz kortikosteroid ve lokal anestezik karışımı uygulandı. Tedavi sonuçları vizüel analog skalası [VAS (0-10)] düz bacak kaldırma (DBK) el parmak zemin mesafesi, hasta memnuniyet skalası ve Roland Morris fonksiyonel bel ağrısı değerlendirme skalası ile değerlendirildi. Bulgular: Otuzbir hasta enjeksiyondan sonra altı hafta izlendi. Hastalarda tüm parametrelerde 2. gün, 2. hafta ve 6. haftada anlamlı iyişleşme bulundu (p<0.05). Sonuç: Tek doz epidural kortikosteroid enjeksiyonun lomber disk herniasyonuna bağlı lumbosaKRAL radiküler ağrısı olan hastalarda etkili olduğu sonucuna varıldı.

 

Aim: To evaluate the efficacy of a single döşe epidural corticosteroid injection in the treatment of lumbosacral radiculopathy secondary to lumbar disc herniation. Methods: We administered single dose epidural injection of steroid and local anestetic mixture in 31 patients with radicular pain due to lumbar disc herniations. Outcome was measured using a visual analog scale ranging from 0 to 10; straight leg raising test (SLR) values; a measurement of finger-to-floor distance; a patient satisfaction scale; and a Roland Morris low back pain questionnaire. Results: Thirty one patients were followed fors ix weeks. We found significant improvement in all parameters in patients at second day, second week and 6th. Week postinjection (p<0.05). Conclusions: We concluded that single-shot epidural corticosteroid injection is effective in the treatment of lumbar radicular pain due to lumbar disc herniations.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Funda Levendoğlu, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Lumbosakral Radikülopatili Hastalarda Epidural Kortikosteroid Enjeksiyonu, Araştırma makalesi,
, Vol. 20(4)
Geliş Tarihi : 01.02.2005, Kabul Tarihi : 17.02.2005
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme