Lumbosakral Radikülopatili Hastalarda Epidural Kortikosteroid Enjeksiyonu

FUNDA LEVENDOĞLU, Şenay Kartal, BANU ORDAHAN, SEMA TUNCER, HATİCE UĞURLU

  • Yıl : 2004
  • Cilt : 20
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 135-139
Amaç: Bu çalışmada disk herniasyonuna bağlı lumbosakral radikülopatisi olan hastalarda tek doz epidural kortikosteroid enjeksiyonunun etkinliğinin araştırılması amaçlandı. Metot: 31 hastaya epidural enjeksiyon yoluyla tek doz kortikosteroid ve lokal anestezik karışımı uygulandı. Tedavi sonuçları vizüel analog skalası [VAS (0-10)] düz bacak kaldırma (DBK) el parmak zemin mesafesi, hasta memnuniyet skalası ve Roland Morris fonksiyonel bel ağrısı değerlendirme skalası ile değerlendirildi. Bulgular: Otuzbir hasta enjeksiyondan sonra altı hafta izlendi. Hastalarda tüm parametrelerde 2. gün, 2. hafta ve 6. haftada anlamlı iyişleşme bulundu (p<0.05). Sonuç: Tek doz epidural kortikosteroid enjeksiyonun lomber disk herniasyonuna bağlı lumbosaKRAL radiküler ağrısı olan hastalarda etkili olduğu sonucuna varıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Lumbosakral Radikülopatili Hastalarda Epidural Kortikosteroid Enjeksiyonu
, Vol. 20 (4)
Geliş Tarihi : 01.02.2005, Kabul Tarihi : 01.02.2005, Yayın Tarihi : 01.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;