Maksilla1da Ameloblastık Fıbrosarkom

Bedri Özer,Ziya Cenik,Mustafa Tüz,Tolga Şahiner,Alaattin Başöz

  •  Yıl : 1990
  •  Cilt : 6
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 297-300
Özeti Ameloblastik fibrosarkorn son derece nadir görülen mikst odontojenik bir tunıördür. Ameloblastik fibromlartn mezenşimal elementlerinin malign degişiklik gösteren formu olup, bugüne kadar lite-ratürde 43 vaka yaytnlannuşttr. Burada maksilla cia lokalize Ameloblastik fibrosarkoma va/Cast kli-nik bulgulart, hLtiolojik karakteri ve tedavisi ile birlikte sunulmuştur. Bulgular literatürde yayınlanmışvakalarla mukayese edilmiştir.

 

The Am.eloblastic fibrosarcoma is aıe exceedingly rare, mixed odontogenic tumor. It is the malignant counterpart of the ameloblastic fibroma in which the rnesenchymal element has becarne malignant. To date only 43 cases have beyi reported in the literature. An addatonel case of ameloblastıc fibrosarcorna of the maxilla is presenied; the clinical feawes, histologit characieıistics and the treatment discussed. The observations are compared with those reported cases 1-f2 the literature.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Bedri Özer, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Maksilla1da Ameloblastık Fıbrosarkom, Araştırma makalesi,
, Vol. 6(3)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme