Maksillofasyal Fraktürlerde Klınık Yaklaşım Ve Tedavı Sonuçlarımız

Ziya Cenik,Fuat Yöndemli,Yavuz Uyar,Bedri Özer

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 515-520
Özeti Temmuz 1983 ile Temmuz 1991 tarihleri ara-sında , sekiz yıllık sürede'Maksillofasyal travma ne-deniyle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ki-müracaat eden hastalara degişik tedavi yöntemleri uygulanmıştır. Bu hastahklardaki klinik bulgular etyoloji, ilave hasarlar, uygulanan tedavi metodları, karşılaşılan komplikasyonlar ve alınan sonuçlar tartışılmıştır.

 

The patients with maxillofarial fracturs who re-ferred to Selçuk Oniversity Medical Fm-1411y ENT Deparment during the eight year period from july 1983 to 1991, were treated by various methods. The rliıliral manifestations, etiology , assoriated in-juries, type of treament, encountered compliacations and results were reviewed and discussed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ziya Cenik, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Maksillofasyal Fraktürlerde Klınık Yaklaşım Ve Tedavı Sonuçlarımız, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(4)
Geliş Tarihi : 23.10.1992, Kabul Tarihi : 23.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme