Manık Ep1zod Tedavisınde Lıtyuma Karsılık Karbamezepın

Mehmet Soysal,Rüstem Aşkın

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 391-394
Özeti tant krite•lerine manik Hobo ta-lust konnuts 16-61 vaslar a•asutdaki, olarak sa.Utkli 24 hastadan 12f.s1 karbama:epin, 12'si ii -yttrlt r r r11311rrti rastgele avrildi. Iki ilac antimanik el-kiniik VC v(111 etkiler yonfinden„ Bunney-Hambarg 1_)cn Degerlendirme Sakahtst, Kisa Psiklyatok iciim hasia bildirimi ve hekim gi;:lemine dOerlendirildi. caltpna .svnunda lity►n gru-bundaki hastalartn %-91.6'smda ka•baniazepin q58..Tlinde ,s.aglawit ,p«).001). Skalarht yaptlan de,erlendirmelerde de karbamazepine gOsterdi (p<0.033). Karbama:epin grubundaki en stk yan ef-k-iler. ba.•(1,i;rist (4-50), ba,ydo►mesi (ci 25 ). (%2) y abdominal agri (c425) olup, litywn grit-(;i.25 kadar viiksek stklikta bir yan etkive rast-lannuult.

 

0/ 24 patients Irvith a DSIU-111-R diagnosis of manic episode, aged 16-6/in giffki physical health. 12 ii-ere randomly allocated to receive car-bama:epine and 12 lithium to appraise the an-cliiracy and side effects were evaluated with repect tra _y-1lainhta Behavior Assesment Seale, Brief Psychiatric Patin!,.! Scale (BPRS). pa-tients reports and clinici,w obwrration. At the end (../ the Slifdy. :;i0h11 ciinicai improvement 11. vs- seen In 91 mcr of patients and in 58.3q Of respect to Bun-Bchavifir -1,s-Nerne111 Scale alit' BPRS lithium showed also significantly superiority to car-banta:epine (p<0.033). The ino,s( Ircquent side cf-feels in ca•baina=epine Qom].) heileici•he (50(.: (2.5%), nausea i25‘:, ) Ifoileici, in the la-tllitlrt2roup any side (.16-0 was not ,oserved at a rah: of 25C
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Soysal, Akşehir Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Manık Ep1zod Tedavisınde Lıtyuma Karsılık Karbamezepın, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(3)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme