Maternal Serum Progesteron Düzeyinin Preterm Doğumu Öngörmede Rolü

Yeliz Şenal,Orhan Gelişen,Metin Altay,Burak Karadağ

  •  Yıl : 2013
  •  Cilt : 29
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 131-134
Özeti Preterm doğum neonatal morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenlerindendir, bu nedenle preterm doğum riski yüksek gebelerin erken dönemde tespit edilmesi önem kazanmaktadır. Çalışmamızda preterm doğumu öngörmede erken dönemde bakılan maternal serum progesteron düzeyinin önemi araştırıldı. Çalışmaya erken gebe polikliniğine başvuran yaşları 18-42 arasında değişen 10-12 hafta tek, canlı gebeliği olan 280 gebe dahil edildi ve prospektif olarak izlendi. Serum progesteron düzeyleri çalışıldı. Bu hastalarda 16- 20. haftalar arasında tekrar maternal serum progesteron düzeyi bakıldı ve vaginal kanama öyküsü (abortus imminens) sorgulandı ve kaydedildi. Takibe alınan gebelerin doğumdaki gestasyonel haftaları SAT’a göre hesaplandı ve 24-366/7 haftalar arasındaki doğumlar preterm doğum, 37. haftadan sonraki doğumlar term doğum olarak kabul edildi. Toplam 280 gebeliğin %10.4’ü (n=29) preterm doğum, %89.6‘sı (n=251) term doğum olarak sonuçlandı. Maternal yaş, daha önceki gebeliklerinde abortus öyküsü, sigara kullanım öyküsü ve VKİ değerinin preterm doğumla ilişkisi bulunmadı. 10-12 haftada bakılan maternal serum progesteron düzeyi ortalaması term doğum yapan grupta 26.58 ng/ml, preterm doğum yapan grupta 23.9 ng/ ml olarak bulundu. 23ng/ml cut-off değer olarak alındığında bu değerin altında progesteron düzeyinde gebeliklerin %15‘i preterm doğumla sonuçlanırken, bu değerin üstündeki progesteron düzeyinde gebeliklerin %8’i preterm doğumla sonuçlanmıştır. 23ng/ml üstündeki progesteron düzeyinde gebeliklerin %92’si term doğumla sonuçlanırken bu değerin altında gebeliklerin %85’i term doğumla sonuçlanmıştır. Term doğumu öngörmede progesteron cut-off değeri 23ng/ml olarak alındığında sensitivite %55, spesifisite %62, negatif prediktif değer %92 olarak bulunmuştur. Progesteron düzeyi 23ng/ml üzerindeki gebeliklerde preterm doğum görülme sıklığının %10,4’ten, %7’ye düştüğü bulunmuştur. Sonuç olarak 10-12. haftada bakılan progesteron düzeyi 23ng/ml üstü ise gebeliklerin %92’si term doğumla sonuçlandığı tespit edildi. Erken dönem gebelikte bakılan progesteronun preterm doğumdaki önemini belirlemede daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

 

As preterm labor is one of the leading causes of neonatal mortality and morbidity, it is important to determine the pregnant women who are at high risk of preterm labor. In our study, we investigated the importance of maternal serum progesterone levels to predict preterm pregnancy. Two hundred eighty patients with singleton, alive pregnancy between 10-12 weeks were included in our study. We also evaluated serum maternal progesterone levels at 16-20 weeks and presence of vajinal bleeding was investigated. The gestational age was calutated according to the first day of the last menstrual period. Deliveries between 24-366/7 weeks were accepted as preterm delivery, deliveries after 37 weeks were recorded as term delivery. Of all pregnancies %10,4 (n=29) were preterm and % 89,6 (n=251) were term delivery. We did not find any correlation between preterm labor and maternal age, abortion history, smoking history and VKİ. We found correlation between history of vaginal bleeding and preterm labor. The mean of maternal serum progesterone levels between 10-12 weeks was 26.58 ng/ml in patients who had term delivery and 23.9ng/ml in patients who had preterm delivery. Twenty three ng/ml was accepted as the cut-off level, %15 of pregnancies with progesterone below this level were resulted with preterm delivery and above this level only %8 of pregnancies were resulted with preterm delivery. Progesterone level above 23 ng/ml %92 of pregnancies resulted with term delivery ,below this level %85 pregnancies resulted with term delivery. When we use cut off level 23 ng/ml to predict term birth it had 55% sensitivity, 62% specificity, negative predictive value was 92%. Pregnants whose progesterone levels were above 23 ng/ml preterm birth fail from 10,4% to 7%. As a result; if progesterone values between 12 and 14 weeks was above 23 ng/ml we found that pregnancies were resulted as term in 92% of patients. We need wide studies for maternal serum progesterone levels in early pregnancy to predict preterm labor.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Yeliz Şenal, Dr. İ. Şevki Atasagun Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Kadın Hastalıkları ve Doğum
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Maternal Serum Progesteron Düzeyinin Preterm Doğumu Öngörmede Rolü, Araştırma Makalesi,
, Vol. 29(3)
Geliş Tarihi : 12.03.2013, Kabul Tarihi : 04.04.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme