Medial Subtalar Çıkık

M. İ. Safa Kapıcıoğlu,Mustafa Mutlu,Bahri Kasal,Mehmet Arazi

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 409-415
Özeti Subtalar cdakiar nadir goriilen (tkik ce-kilk Bu makalede sol avagmda rtre-dialsubtalar clkik geliFn 20 ya§Inda bir hasta SU-nulmaktathr. Bit klinik durumun etyolojisi ve yaklapnlart gOzden gecirilerek nadir gOrfilen bu ya-ralanmanin clogru bir .yekilde de•erlendirilebilmesi kin tlikkat

 

Subtalar dislocations are uncommon in juries. The case report. of a 20-years-old male who sus-tained a medial subtalar dislocation, is presented. In this discussion. the etiology and treatment of medial subtalar dislocation is reviewed to alert the cli-nicians for prompt evelnation
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : M. İ. Safa Kapıcıoğlu, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travnatoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Medial Subtalar Çıkık, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(3)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme