Mekanik İleus Sonrası İnce Barsak Anastomozlarında Fibrin Glue'nun Etkinliği

Mustafa U. Kalaycı,Hakan Bulak,Erol Eroğlu,Süleyman Oral,Ceyhan Uğurluoğlu

  •  Yıl : 2000
  •  Cilt : 16
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 271-277
Özeti Giriş ve Amaç: Bu çalışmada raflarda oluşturulan deneysel mekanik obstürüksiyon sonrası yapılan ince barsak anastomozlarında, geleneksel dikiş malzemeleri ile fibrin glue kullanılarak yapılan anastomozların mekanik dirençleri ve reaksiyonel hücresel infiltrasyonları karşılaştırıldı. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada onbeşerli iki gruba ayrılmış otuz rat kullanıldı. İlk önce mekanik obstürüksiyon yapıldı. Yirmidört saat sonra birinci grup da geleneksel sütür metaryali ile diğer grup da ise fibrin glue ile anastomoz yapıldı. Anastomozlardaki patlama basıncı ve anastomoz çevresindeki hücresel infitrasyon değerleri araştırıldı. Bulgular : Fibrin gluenun mortaliteyi etkilemediği ayrıca anastomoz kaçağı yönünden fibrin gluenun daha güvenilir olduğu bulundu. Çalışmamızda fibrin kullanılan grupta makroskopik anastomoz kaçağı görülmedi. Sütür materyali ile yapılan anastomozlardan 5’inde makroskopik anastomoz kaçağı izlendi. Buna rağmen sütür materyali ile yapılan anastomozlarda patlama basınçları ortalama olarak 25,7 mmHg olarak bulunurken fibrin glue ile yapılan anastomozlarda patlama basınçlarının ortalaması 23,7 mmHg olarak bulundu. Her iki değer arasındaki farkın istatistiksel olarak anlam ifade etmediği görüldü. Hücresel infiltrasyonun fibrin glue ile daha fazla olduğu fakat yine de fibrin gluenun istenmeyen bu etkisinin istatistiksel olarak anlam ifade etmediği bulundu. Sonuç : Sonuç olarak fibrin glue uygun konsantrasyon ve miktarda kullanıldığında ince barsak mekanik tıkanmaları sonrasında yapılan anastomozlardan olan sızıntıların giderilmesinde etkili bir yöntem olabilir.

 

Aim: İn this study, the mechanichal resistance of the different kind of anastomoses made traditional suture materials and fibrin glue, and related celi infiltration in small intestine anastomoses performed after mechanical obstuction investigated. Material and Method: This study was performed on 30 rats which were divided into two groups (15 Each) After 24 hours of the mechanical obstructions was made and after 24 hours a traditional suture material anastomoses was performed in one group while fibrin glue anastomose was performed to other group. The bursting pressure of the anastomoses and perianastomose celi infiltration were invastigated in both groups three days later. Results: We observed that, the usage of fibrin glue did not affected the mortality while was found to be more reliable considering leake from the anastomoses . The bursting pressure of the anastomoses made by suture material was 25.7 mmHg which was found to be 23.7 mmHg when fibrin glue was used. Hovvever, there was no statistically significant difference betvveen those two results. Also the celi infiltration was observed to be more when fibrin glue was used compared to other group, but the differce was not statistically significant. İn conclusion, the present study shows that the usage of fibrin glue in accurate concentration and amount might be an effective method in preventing leakage after anastomoses.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mustafa U. Kalaycı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Mekanik İleus Sonrası İnce Barsak Anastomozlarında Fibrin Glue'nun Etkinliği, Araştırma makalesi,
, Vol. 16(4)
Geliş Tarihi : 02.10.2000, Kabul Tarihi : 02.10.2000
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme