Meme Kanserinde Histolojık Grade Ve Elastozis İlişkisi

Hilal Koral,Lema Tavlı,Özden Vural,Şakir Tavlı,Salim Güngör,Dilek Bitik

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 565-572
ÖzetiSelçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim dalında 1990-1992 yılları arasında meme kanseri tanısı alnuş 103 yaka retrospektif olarak incelenıniştir. Bu vakalarda yaş, histopatolojik tip, histolojik grade, elastozis ve aksiller lenf beni tutulumu Histolojik grade değerlendirilnwsinde 29 yaka (28.2) grade I, 54 yaka (%52.41 grade 11, 20 vakada (%19.4) grade III olarak saptandı. Elastotik grade de ğerendirildiğinde vakaların 32'si (%31 ) grade 1, 55'i (%53.4) grade II, 16'sı (%15.6) grade III olarak tespit edildi. Histolojik tip ile elastozsis miktarı incelendiğinde infiltratif duktal karsinom tanısı almış 98 vakanın elastotik grade 29'unda (%29.6) grade I, 53'ünde (%54> grade 11, 16'sında (%16.4) grade III olarak değerlendirildi. Tek yakalık intraduktal karsinom grade olarak saptanmış olup, infiltratif lobıder karsiıwnum bir yakası (%50) grade 1. diğeri grade Il olarak. miisinöz karsinomun her iki vakasıda grade 1 olarak değerlendirildi. Bu çalışmannzda literatürle uyumlu olarak meme kanserlerinde 1./0 ltratifduktal karsinomlarda, elastozis varlığının histolojik ,grade ile ters ilişkili gösterdiği ve düşük grade'li tümörlerde elastozisin daha belirgin olduğu sonucuna varıldı.

 

103 patients with breast carcinoma in Selçuk University Medicine Faculty between the years 1990-1992 were analyzed retrospectiyelyin these patients age, histopathologic type. histologic grade, elastosis and axillarv lymph node infiltratation were eyaluated. The distrubution of histologic grade of tumors were: Grade 1 %28.2, Garede II % 52.4, Grade III % 19.4. The distribution of the elastotic grade of tunıors were: Grade 1: 31, Grade 11 % 53.4, Grade 111 % 19.4. Ninety eight patients with infiltrating ductal carcinoma were analyzed for histologic type and elastosis. The distribution of the elastotic grade were: Grade I 29 (%29.6), Grade 11 53 (%54)„ Grade 111 16 (%16.4). One of the intraductal carcinoma was eyaluated Grade II. The distribution of the elastotic grade of the infiltrating labular carcinoma were Grade I 1 (%50). Grade 11 1 (%50). Two of the nıucinou,s carcinonıa's elastotic grade were I. In Iliis study, compatible witlı provious reports, ıve observed that ıhere is a paradox correlation between elastosis and histologic grade ira breast carcinomas, especially in infiltrating ductal carcinonuıs , and elastosis is mo•e prominent in low grade tumors.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hilal Koral, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Meme Kanserinde Histolojık Grade Ve Elastozis İlişkisi, Araştırma makalesi,
, Vol.9(4)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco