Meme Kitlelerinde Eksizyonel Biyopsiden Sonra Drenaj Gerekli Midir?

Koray Tekin,Faruk Ö. Aytekin,Ergün Erdem,Atilla Özer,Burhan Kabay

  •  Yıl : 2003
  •  Cilt : 19
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 41-44
Özeti Eksizyonel meme biyopsisi sonrasında penrose dren kullanımının postoperatif hematom, yara enfeksiyonu ve hastanede kalış süresine etkisini araştırmak amacıyla Aralık 1999 - Şubat 2001 tarihleri arasında eksizyonel meme biyopsisi yapılan 93 hasta, kontrollü randomize çalışmaya alındı. Hastaların 45’inde dren kullanılmazken (Grup I), 48’inde drenaj uygulandı (Grup II). Tüm hastalarda biyopsi kavitesi koleksiyon açısından ameliyat sonrası yedinci günde ultrasonografiyle değerlendirildi. Drene edilmeyen grupta 41 hastada (%91.1), drene edilen grupta 39 hastada (% 81) seroma tespit edildi. Ortalama seroma volümü drenaj uygulanmayan grupta 30.67 mİ ± 24.87 (standart sapma) (0 - 140 mİ), drene edilen grupta 25.00±16.47 mİ (standart sapma) (0 - 80 mİ) idi. Drene edilmeyen grupta 1 (% 2.2), diğer grupta 2 (% 4.1) yara enfeksiyonu vardı. Gruplar arasında yara enfek­ siyonu ve rezidüel kavitede kolelksiyon gelişimi açısından anlamlı fark bulunmazken (p>0.05), drenaj uygulanan grupta hastanede kalış süresi anlamlı olarak uzundu (p<0.01). Çalışmanın sonucunda meme biyopsilerinde, pen­ rose dren kullanımının, yara enfeksiyonu ve seroma gelişimini engellemediği kanaatine varıldı.

 

Betvveen the period December 1999 and February 2001, 93 women who undervvent excision biopsy of the breast were included into a controlled randomized trial to determine the effect on postoperative morbidity and hospital stay of drainage of the biopsy cavity. Among the 93 patients, drain was used in 45 (group I) and 48 (group II) had no drain. The vvounds were examined seven days after operation vvith ultrasonography. Collections such us haematoma or seroma were present in 41 (%91.1) patients with undrained vvounds compared with 39 (%81) patients wuth drained vvounds. Median collection volüme was 30.67 ml±24.87 (SD) (range 0-140) in the undrained group and 25.00±16.47 mİ (SD) (range 0-80) in the drained group. There vvas one infection (% 2.2) in undrained group and two (% 4.1) in drained group. While there vvas no significant difference betvveen two groups in terms of vvound infection and seroma (p>0.05), the length of hospital stay vvas statistically longer in drainage group (p<0.01). We conclude that breast biopsy cavity drainage with penrose drain, does notprevents vvound collections and infections.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Koray Tekin, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Meme Kitlelerinde Eksizyonel Biyopsiden Sonra Drenaj Gerekli Midir?, Araştırma makalesi,
, Vol. 19(1)
Geliş Tarihi : 08.11.2002, Kabul Tarihi : 11.03.2003
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme