Mesane Duvarin' Ve Prostat! Tutmuş Patolojilerde Anal Sistografi

Ali Acar,İbrahim Ünal Sert,Recai Gürbüz,Esat M. Arslan,Şenol Ergüney

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 166-170
Özeti Klinigimizde mesane tümörü ön tanısıyla tetkike alınan beşi erkek, biri bayan, anorektumu normal allı hastanın anal submukazasına 7 ml. kontrast madde injekte edilerek 15-30-45-60-120. dakikalarda radyografileri alındı. İnjeksiyonu takip eden 30 daki-ka içinde prostatik pleksüs ve tüm mesane duvarımn opasifiye olduğu belirlendi. Iki saat sonra dahi film-lerin hiç birisinde pyelokalisiyel sistem ve üreter-lerde kontrast madde beirlenmedi. Anal sistografinin mesane duvarını ve prostat, tutmuş patolojilerin değerlendirilmesinde yardımcı bir tanı yöntemi olabileceği kanısına varıldı.

 

In our clinic 6 patients (One of diem was a lady) were te!:eıı under control with the aspeci that they had bladder tumors. Their anorectums were normal anJ their radiographies were taken at the 15 th, 30 th, 45 th, 60 th and 120 th minutes after injecting 7 mi contrast substance to their ana! submucosa. After injection, it was observed that prostatic ple.xas and whole bladder wall became opasify within 30 min-utes. Even 2 hours lazer, no contrast was observed in the pyelocaliceal system and ureters. It was understood that anal cystography was a helpful diagnose method in the evaluation of pathol-ogies which invaded the bladder wall and prostate.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ali Acar, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Mesane Duvarin' Ve Prostat! Tutmuş Patolojilerde Anal Sistografi, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(2)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme