Mesane Taşlarının Urat - I Ve Mekanık (punch) Lıtotriptör İle Kombine Tedavisi

İbrahim Ünal Sert

  •  Yıl : 1987
  •  Cilt : 3
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 123-130
Özeti Kliniğimizde 1984 yalandan beri elektrohidrolitotripsiyi uygulamaya başladık. Her ne kadar basit, herkes tarafından hiçbir ön bilgi edinilmeden yapılabilir gibi görünürse İse çok tehlikeli hatta ölümle sonuçlanabilecek komplikasyonlar yaratabileceği literatür incelemelerinde görülmektedir. Biz 28 olguluk çalışmamızı bir ön rapor halinde sunuyoruz. Çeşitli büyüklükte ve sertlikteki opak ve non-opak 28 mesane taşlı hastayı kliniğimizde URAT - I ve mekanik litotriptör (PUNCH) kombinasyonu ile mesanede kalıntı bırakmaksızın intraoperatif ve postoperatif hiçbir komplikasyon görmeksizin tedavi ettik. Hastalar çok kısa süren bir hospitalizasyondan sonra taburcu edildi.

 

We started to practice electrohydrolithotripsy in our clinic since 1984. Although it seems simple and can be done by anyone without any prior knowledge, it is seen in the literature that it can create very dangerous complications that may even result in death. We present our study of 28 cases as a preliminary report. In our clinic, we treated 28 patients with opaque and non-opaque bladder stones of various sizes and hardness, with the combination of URAT - I and mechanical lithotripter (PUNCH) without leaving any residue in the bladder intraoperatively and postoperatively without any complications. The patients were discharged after a very short hospitalization.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İbrahim Ünal Sert, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Mesane Taşlarının Urat - I Ve Mekanık (punch) Lıtotriptör İle Kombine Tedavisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 3(1)
Geliş Tarihi : 30.11.1987, Kabul Tarihi : 30.11.1987
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme