Metizerjid'in İzole Dana Koroner Arterinde Kasıcı Etkisi

Ergin Şingirik,Ekrem Çiçek,Mehmet Kılıç,Necdet Doğan,Ayşe Saide Şahin

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 15-25
Özeti Birçok dokuda yapılan çalışmalarda metizerjid'in 5-HT kasılmalarını inhibe ettiği ve ayrıca parsiyel agonist olduğu bilinmektedir. Sunulan bu çalışmada 5-HT(Serotonin)'nin oluş-turduğu kasılmalar 10-11 ve 10-10 M. mianserin ve benzer şekilde 10-8 ve 10-6 M. metizerjit tarafından doza bağımlı ve non-kompetitif olarak inhibe edildi. Ayrıca kümülatif konsantrasyonda uygulanan metizerjid'in oluşturduğu maksimum kasılma cevabı da yine mianserin tarafından anlamlı olarak azaltıldı. Yapılan çalışmalarda metizerjid'in intrinsik aktivitesi 0.3 0.04 idi. Sonuç olarak izole dana koroner arterinde de, metizerjid'in parsiyel agonist olduğu, etkisini muhtemelen 5-HT reseptörleri üzerinden yaptığı ve mianserin' in bu dokuda çok küçük dozlarda bile etkili olduğu ortaya konmuştur.

 

It is known that metizerjid inhibits 5-HT contractions and is also a partial agonist in studies conducted on many tissues. In the present study, the contractions caused by 5-HT (Serotonin) were inhibited by 10-11 and 10-10 M. mianserin and similarly by 10-8 and 10-6 M. metizerjitis in a dose-dependent and non-competitive manner. In addition, the maximum contraction response generated by metizerjid applied in cumulative concentration was also significantly reduced by mianserin. In the studies performed, the intrinsic activity of metizerjid was 0.3 0.04. As a result, in isolated calf coronary artery, it has been shown that metizerjid is a partial agonist, its effect is probably through 5-HT receptors and mianserin is effective in this tissue even in very small doses.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ergin Şingirik, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Metizerjid'in İzole Dana Koroner Arterinde Kasıcı Etkisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(1)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme