Mezenterik Kist; 17 Olgunun Analizi

Ebubekir Gündeş,Murat Çakır,Ahmet Tekin,Halil İbrahim Taşcı,Celalettin Vatansev

  •  Yıl : 2013
  •  Cilt : 29
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 105-107
Özeti Mezenterik kistler nadir görülen intra-abdominal tümörlerdir. Bu çalışmada mezenterik kistlere ait klinik bulguların, patolojik özelliklerin ve uygulanan cerrahi yaklaşımların irdelenmesi amaçlanmıştır. Kliniğimizde 2005-2012 yılları arasında mezenter kisti nedeni ile ameliyatı yapılan 17 hastanın verileri geriye dönük olarak incelendi. Hastalarımızın 11’i (%65) kadın, 6’sı erkek (%35) olup, ortanca yaş 32 (17- 70) idi. Hastalarımızda klinik olarak en sık başvuru şikâye¬ti karın ağrısı ve abdominal kitle idi. Mezenterik kistleri en sık ince barsak mezenteri yerleşimliydi (%70,5). Kist boyutları 2-25 cm arasında değişmekteydi. Hastalara uygulanan en sık cerrahi girişim enüklasyondu (%76). İki hastada cerrahi alan enfeksiyonu ve bir hastada anastomoz kaçağı tespit edildi ve bu hastaya loop ileostomi açıldı. Ortalama hastanede yatış süresi 8(2- 17) gündü. Postoperatif dönemde mortalite gözlenmedi. Mezenter kistleri nadir görülen karın içi kitlelerdir. Karın boşluğu içerisinde değişik lokalizasyonlarda görülebilirler. Tanı genellikle radyolojik olarak konur. Total eksizyon sonrası nüks oranı düşük olup prognoz iyidir. Laparoskopik rezeksiyon tercih edilen bir yöntem olabilir ancak malign vakalarda rezeksiyonun tam olduğundan emin olunmalı ve kist perfore edilmemelidir.

 

Mesenteric cysts are rare intra-abdominal tumors. The goal of this study is to analyze the clinical symptoms and the pathological features of mesenteric cysts and the surgical approaches. The data of 17 patients who had surgeries because of mesenteric cysts between 2005 and 2012 at our clinic were evaluated retrospectively. Eleven (65%) of our patients were female, while six (35%) were male and the median age was 32 (17-70). The most frequently seen clinical presenting complaint of our patients was abdominal pain and abdominal mass. The mesenteric cysts were most frequently located in the small intestine mesentery (70.5%). The cyst sizes varied between 2 and 25 cm. The most frequently performed surgical procedure was enucleation (76%). While surgical site infection was seen in two patients, anastomosis leak was seen in one and this patient had loop ileostomy. The mean period of hospitalization was 8 (2-17) days. No mortality cases were seen in the post-op period. Mesenteric cysts are rare intra-abdominal masses. They can be seen in different localizations within the abdominal cavity. Patients are generally diagnosed by radiological methods. The rate of recurrence is low following total excision and it has a good prognosis. Although laparoscopic resection is a preferred method, physicians should secure total resection in malign cases and the cyst should not be perforated.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ebubekir Gündeş, Necemettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Mezenterik Kist; 17 Olgunun Analizi, Araştırma Makalesi,
, Vol. 29(3)
Geliş Tarihi : 04.02.2013, Kabul Tarihi : 26.02.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme