MİDAZOLAM İNFÜZYONU VE HALOTAN ANESTEZİSİNİN KARACK;ER FONKSİYONLARI ÜZERINE ETKİLERİNİN KARŞILIKLI DEĞERLENDIRILMESI

ŞEREF OTELCİOĞLU, SELMİN ÖKESLİ, A. Feyza Ünal, Yaman Özyurt

  • Yıl : 1990
  • Cilt : 6
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 246-251
Çalışmamış. elektif cerrahi girişim tasarlanan 20 kadın, 11 erkek, toplam 31 olgsıyu kapsamak-:acil,. ASA 1-11 sun/Tan:asma uygun olgular, operasyon öncesi gece P.O. Diazepam ve Antistine; 35- 40 dak. önce I.M. Diazepam ve Atropin ile premedike edildiler. Artestezi indüksiyonu 50 mg Peihidin 11C1, 0.2 mg/kg Midazolam ve I mg1kg Süksinil kolin ile gerçekleştirildi. Olguların 18'inde (Grup 1) %50 02, %50 N20 ve 7 rnglsaat Midazolam infüzyonu ile, lründe (Grup Il) %50 02, %50N20 ve %1 Ilalotan ile anestezi idamesi sağlandı. Tüm olgularda kas gevşenzesi arzulandağında 0.1 mgIkg Vercu-ronium bromide kullanıldı. Olgulardan operasyon öncesi ve sonrasında 6. saatte, 2. gün ve 5. günlerde steril şartlarda uygun bir periferik venden kan alınarak SGOT, SGPT ve alkalen fosfataz'ın serum seviyeleri öküldii. Eler iki anestezi uygulanurunın karaciğer fonksiyonları üzerine olan etkileri değerlendirildi. Iki grupta da pre-operatif ve ostoperatif SGOT, SGPT ve alkalen fosfataz dPğerlerinde anlamlı bir fark olmadığı görüldü tp>0_05). Kendi bulgularunız ve literatür sonuçlarına göre Iklotan'ın iyi seçilmiş olgularda rahatlıkla kul-lanılabileceği, Midazolant'ın ise karaciğer üzerine toksik etkisi bulunmadığından, Halotan kullanımı sakıncalı olgularda infüzyortunun tercih edilebileceği kanısına varıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
MİDAZOLAM İNFÜZYONU VE HALOTAN ANESTEZİSİNİN KARACK;ER FONKSİYONLARI ÜZERINE ETKİLERİNİN KARŞILIKLI DEĞERLENDIRILMESI
, Vol. 6 (3)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;