Midazolam İnfüzyonu Ve Halotan Anestezisinin Karack;er Fonksiyonları Üzerıne Etkilerinin Karşılıklı Değerlendırılmesı

Yaman Özyurt,Şeref Otelcioğlu,Selmin Ökesli,A. Feyza Ünal

  •  Yıl : 1990
  •  Cilt : 6
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 246-251
Özeti Çalışmamış. elektif cerrahi girişim tasarlanan 20 kadın, 11 erkek, toplam 31 olgsıyu kapsamak-:acil,. ASA 1-11 sun/Tan:asma uygun olgular, operasyon öncesi gece P.O. Diazepam ve Antistine; 35- 40 dak. önce I.M. Diazepam ve Atropin ile premedike edildiler. Artestezi indüksiyonu 50 mg Peihidin 11C1, 0.2 mg/kg Midazolam ve I mg1kg Süksinil kolin ile gerçekleştirildi. Olguların 18'inde (Grup 1) %50 02, %50 N20 ve 7 rnglsaat Midazolam infüzyonu ile, lründe (Grup Il) %50 02, %50N20 ve %1 Ilalotan ile anestezi idamesi sağlandı. Tüm olgularda kas gevşenzesi arzulandağında 0.1 mgIkg Vercu-ronium bromide kullanıldı. Olgulardan operasyon öncesi ve sonrasında 6. saatte, 2. gün ve 5. günlerde steril şartlarda uygun bir periferik venden kan alınarak SGOT, SGPT ve alkalen fosfataz'ın serum seviyeleri öküldii. Eler iki anestezi uygulanurunın karaciğer fonksiyonları üzerine olan etkileri değerlendirildi. Iki grupta da pre-operatif ve ostoperatif SGOT, SGPT ve alkalen fosfataz dPğerlerinde anlamlı bir fark olmadığı görüldü tp>0_05). Kendi bulgularunız ve literatür sonuçlarına göre Iklotan'ın iyi seçilmiş olgularda rahatlıkla kul-lanılabileceği, Midazolant'ın ise karaciğer üzerine toksik etkisi bulunmadığından, Halotan kullanımı sakıncalı olgularda infüzyortunun tercih edilebileceği kanısına varıldı.

 

This stiıdy was undertaken in 20 female and 11 mak, a Lola! of 31 patients scheduled for elective surgical procedure. Prentedication was with diazeparn and aniisiine orally the night before and atropin and diazeparn 30 to 45 minutes preoperatively. Anesthesia was induced with Pethidin 11CI (50 mg), Midazolam (0.2 ntglItg) and Succinyl coline (1 mg/kg) and rnainiained using 50% 02, 50% N20 and Mi&zolarn infusion (7 mg1h) in 18 patients (Group o and 50%02, 50% N20 and 1% Ilalotharte in 13 patients (Group 11). In order to produce mucle relaxation, Vercroniunt brornide (0.1 rngikg) was used in etli patients. Ey using steril technique, prepheral venous puncture was perforrnad and blood samples were obtained to determine serum SGOT, SGPT and alkaline phosphatase mlevels preoperatively, 6 hours after operation and on the 2" and 54 posioperative days. The effects of anesthesia technique ta liver functions were evaluated and there was no signıficant difference in preoperative and postopera-live serum SGOT, SGPT and alkaline phosphatase levels in each group (p>0.05). bVe concluded that in certain patients Ilalothan has no hepatolixic effect and Midazolam infusin is preferable in high risc patients if it is desired to avoid using Ilalothane.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Yaman Özyurt, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Midazolam İnfüzyonu Ve Halotan Anestezisinin Karack;er Fonksiyonları Üzerıne Etkilerinin Karşılıklı Değerlendırılmesı, Araştırma makalesi,
, Vol. 6(3)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme