Migren Hastalarında Trigemino-Servikal Refleks: Ön Çalışma

Betigül Yürüten,Emine Genç

  •  Yıl : 2003
  •  Cilt : 19
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 89-91
Özeti Nörofizyolojik çalışmalar başağrısı olan hastalarda beyinsapı inhibitör nöronlarda uyarılabilirliğin azaldığını göster­ miştir. Trigemino-servikal refleksin C3 komponenti nosiseptif karakterdedir ve beyin sapındaki nöronlar arası aktiviteyi yansıtabilir. Bu refleks supraorbital sinirin stimulasyonu ile boyun kaslarından kaydedilir. Bizim çalışmamızda 16 aurasız migrenli, 20 normal kişide trigemino-servikal refleks kaydedildi. Latans ve amplitüd ölçümlerinde iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Bu sonuç bize migrenlilerde beyinsapı inhibitör nöronal aktivitede azalma olmadığını ve bu mekanizmanın ağrıdan sorumlu olamayacağını düşündürdü.

 

Neurophysiological studies have shown decreased excitability of the brain stem inhibitory interneurons in patients with headache. The C3 component of the trigemino-cervical reflex is nociceptive in character and may reflect the brain stem interneuron activity. This reflex is evoked by stimulation of the supraorbital nerve and recorded from the neck muscles. VVe recorded this reflex in 16 patients with migraine without aura and in 20 healthy subjects. There was not significant difference in latencies and amplitudes betvveen the two groups. VVe concluded that there is not decrease in brain stem inhibitory interneuronal activity İn migraine and this mechanism may not be responsible from pain control.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Betigül Yürüten, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nöroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Migren Hastalarında Trigemino-Servikal Refleks: Ön Çalışma, Araştırma makalesi,
, Vol. 19(2)
Geliş Tarihi : 14.05.2003, Kabul Tarihi : 05.06.2003
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme