Migrende Beyın Safı Işıtsel Uyarılmış Potansıyellerı

Betigül Kayserili,Bülent Oğuz Genç,Nurhan İlhan,Süleyman İlhan

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 471-474
Özeti Bu çalışmada 37 kadın, 8 erkek toplam 45 mi-grenli yeterli sayıda kontrol yakasında beyin sapı işitsel uyartılmış potansiyel (B1UP) incelemesi yapıldı. Elde edilen 1,11 ,111 1V ve V. dalga latan-slari ile 1-111 , 111-V ve 1-V dalgalar arası latans değerleri istatistik olarak analiz edildi. Migren grubunun ağrılt dönem ve'ağrısız dönem B1UP dalga ve dalgalar arası değerlerinin, normal kontrol grubuyla karşılaştirilmasında istatistik önemde fark görülmedi. Ünilateral başağrılarında da ağrılı taraf ile ağrıstz taraf B1UP latans değerlerinin karşılaştirılmasında an-lamlı bir farklılık yoktur. Sonuçlarımız ilgili literatür bilgileri ile değerlendirildi.

 

In this study brainstem auditory evoked potential (BAEP) responses were obtained from 45 migraine patients (consisting of 8 males and 37 females) and a sufficient number of control cases. Peak latencies (I, II, III, IV and -V) and interpeak latencies (1411, I-V) were calculated and analysed statistically. Latency values of the tıvo group (migraine pa-tients and controls) were compared. We found no sta-tistically signıficant difference between the values of migraine patients (in painless and painful periods) and the controls. In unilateral headaches comparing BAEP latency values of painful and painless sides of head was of no statistically dillerence. Our results were evaluated in the light of the relevant literature
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Betigül Kayserili, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Migrende Beyın Safı Işıtsel Uyarılmış Potansıyellerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(4)
Geliş Tarihi : 14.11.1991, Kabul Tarihi : 14.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme