Migrenli Hastalarda Yarı Görme Alanı Uyarımı İle Elde Edılen Görsel Kortıkal Cevaplar

Galip Akhan,Nurhan İlhan,Süleyman İlhan

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 433-439
Özeti Son yıllarda görsel uyarılmış kortikal cevaplarla (Visual Evoked Potentials=VEP) ilgili bulgular mi-grendeki patogenetik proçeslerin açıklanması için önemli sayılabilecek katkılar sağlamıştır. Özellikle hemisferlerden asimetrik VEP kaydedildiğine ilişkin bilgiler bu bakımdan kayda değerdir. Sunulan çalışmada herbir hemisfer kontrlateral yarı görme alanından stitnüle edilerek bioksipital VEP kaydı yapılmış, elde edilen cevapları,' latans ve amplitüt değerleri yaş dağılımı 20-25 yaş arasında değişen normal kontrol grubu, migren gurubu, kla-sik migren gurubu, nonklasik migren gurubu para-metrelerine göre istatistik olarak karşılaştırılmıştır. Nonklasik migren grubunun sol yarı alan uyarunında Ol ve Oz'den kaydedilen VEP amplitüt ve latans değerleri klasik migren grubununkikre göre istatistiki önemde yüksek bulundu (p<0.05). Bu bul-gu, sol hemisferin sağa göre nörotransmitter içeriğinin (özellikle talamusta) daha fazla olmasına bağlı olarak duyarlılığının artmış olduğunu öne süren literatür bilgileri ile uyumludur. Bu arada mig-renli gurupta kontrol gurubna göre oldukça fazla sayıda hızlı zemin aktivitesi trasesi dikkati çdai. Bu literatür bilgileri ile değerlendirildiğinde onlu ve yir-mili yaş gruplarında migren tanısı için oldukça yardımcı bir elektrofizyolojik bulgu olabileceği kanısına varıldı.

 

HemiField Pattern Visual Evoked Potentials in Migraine Patients Some results of visual evOked potentials (VEP) obtained froın migraineus patients have importantly contributed to the discussion of pathogenetic process in migraine. Especially the results indicate to hemi-spharical asymetry in both latency and amplitute of VEP are notabk. Bioccipital cortical revonses to visual herni-field pattern were recorded in 22 migraine patients and in 22 healty control subjects who both groups are 20- 25 years old. Aınplitude and latency values were sta-tistically analysed (Student's test) VEP's latencies and amplitudes recorded from Ol and 02 (Ipsilateral records) in nonclassical migraine group were langer and higher than those of classical migraine group (p<0.05). This result is highly parel-lel to the ones in the relevant literature. It is sug-gested that the left hemisphere is more sensitive than the right due to the fact that it has more neurotran-smitter content. In addition to this results Fast back-ground activity was recorded in 90% of migraine pa-tients. This observations as in the literature possibly suggested to be an electrodiagnostical helpfull method in migraine patients in first and second decades.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Galip Akhan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Migrenli Hastalarda Yarı Görme Alanı Uyarımı İle Elde Edılen Görsel Kortıkal Cevaplar, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(4)
Geliş Tarihi : 14.11.1991, Kabul Tarihi : 14.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme