Mitral Darlığında Renklı Doppler Akım İle Kapak Alanı Tayini

Ömer Kozan,Oktay Ergene,İsmet Dindar,Nuri Çağlar,Ali Bayram

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 551-558
ÖzetiKoşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi'nde Ara-lık 1991-Agustos 1992 tarihleri arasında mitral dar-ligi nedeniyle kardiak kateterizasyon uygulanan 20 olguda renkli doppler akını ile mitral kapak alanı he-saplandı. Klinik çalışmada renkli doppler akını öl-çünderinde mitral kapak orifisi eliptik kabul edildi ve ır/3 (tırb) formülü kullanılarak kapak alanı he-saplandı. Kısa eksen (a) apikal uzun eksen gö-rüntüde,' mitral kapak orifisi renkli akım jeti ge-uzun eksen (b) aynı yerden transdoserin 90° saat yönünde döndürülmesiyle elde edilen genişlik alındı. Ayrıca olgularda two-dimentional eko-kardiyografi ve pressure half-time metoduyla mitral kapak alanı ölçümleri yapıldı. Bu ökünder ka-teterizasyon ile hesaplanan mitral kapak alanı öl-Çümleriyle karşdaşurıldı. Tüm olgularda reııkli doppler akım ile mitral kapak alwu ölçüldü. Kateter ve renkli doppler akım ile ökükn mitral kapak alanları arasında önemli ko-relasyon vardı (r=0.92) Two-dimentional eko-kardlogıy«i ve kateter ile ölçülen mitral kapak altın-ları arasında iyi bir korelasyon vardı (1-.0.81). Buna ragmen pressure-half-time metoduyla ve ka-teterizasyon ile tikülen mitral kapak alanları ara-sında korelasyon zayıf!, (r=0.70). Bu metotlia aort yetmezligi olaıı mitral darlığı olgularında mitral kapak alanının oldugundan büyük öküldfigü g0- rüldü. Bu bulgular mitral darlıgı olgularında renkli doppler akını teknig,i ile kapak alanının doğru olarak ölçülebileregini göstermektedir.

 

Doppler calor jlow assesments were perfoı-med in 20 patients with mitral stenosis undergohıg ear diac catheteri:ation in Koşuyolu Heart and Re-search Hospital between December 1991-August 1992. In the clinical doppler study, mitral valve ori-fice was assumed to be eliptir and mitral valve area was caloılated from equation ırI3 (arb). Shoı-t di-ameter (a) = Color jet widhı at the mitral valve ori-fice in the apiral Tong-aris view, tong dianıeter (b) = the width in the 90° clodovise rotated view. Mitral valve area was also determined by two-dimentional echocardiography and pressure half-time method, and the resulıs for these methods were compared with those obtained at cardiac catheterization. By Doppler color flow imaging, mitral va/ve arca could be determined in an patients and there was a significant correlation between the doppler jet and ratheterkation estinzates of mitral valve area (r=0.92). Valve area determined by two-dimentional echocardiography was correlated weil with fal-heterization measurment (r=0.81). In addition there was a fair correlation between the valve area determined by the pressure ludf-ıinıe method and ratheterization (r=0.70). These findings suggest that Doppler color jlow imaging can provide an acuurate estimate of mitral valve area.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ömer Kozan, Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Mitral Darlığında Renklı Doppler Akım İle Kapak Alanı Tayini, Araştırma makalesi,
, Vol.8(4)
Geliş Tarihi : 23.10.1992, Kabul Tarihi : 23.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco