Monoflamen Poupropilen Mesh (marlex) Kullanılarak Yapılan Hernıoplastılerde Topikal Antıbıyotık Profılaksısının Enfeksıyon Rıskı Uzerıne Etkisi

Mustafa Şahin,Nuri Aydın Kama,Filiz Avşar,Hasan Yavuz,Hakan Kulaçoğlu

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 195-198
Özeti Amac: Polipropilen mesh kullandarak yaptlan hernioplasti opera.syonlarmda enfeksivon stkligt ve topikal antibiyotik profilaksisinin enfeksivon stkhgt tizerinde etkisini araptrmak. Cal:maims Yaptldtir yer: Ankara Mutilate Has-tanesi 4. Cerrahi Klinigi. Materyal ve Metodlar: Mays 1995- Ocak 1996 ta-riltleri herni nedenifle opere edilen 75 hasta fahonaya aim& I, gntba 25 hasta clinch ve klasik .1.on-tentkrle hernioplasti vaprkh. 11. gruba 26 hasta ahndt. Polipropilen mesh kllantlarak hernioplasti _vapildt. Ill gruba 24 hasty ahndt ve polipropilen mesh her-nioplasti + topikal antibiotik uygulandt. Bulgular: I. Grupta enfeksiyon gazknntedi. !ki hastada enflamatuar reaksiyon, bir hastada cord odemi gelisti. Il. grupta bir hastada yara en-jeksiymit (%4) ve bir hastada enflamatuar re-aksiyon gelilti. 111. grupta bir hastada yarn en-feksiyonu (%4) ye bir hastada cord odemi Sonuf: Polipropilen mesh kullantlarak yapdan hernioplastilerde enfeksiyon riskinin artmadtgt ve topikal antibiyoik profilaksisine gerek ohnadigt ka-naat ine vanldt.

 

Purpose: The aim of this study is to investigate the incidence of infection after polypropylen mesh hernioplasty and the effect of topical antibiotic prophylaxis. Instution: Ankara Numune Hostipal, 4th Su•-gical Clinic. Metarial and Methods: 75 patients operated on between May 1995- Jan 1996 for hernia were included in this study. Group 1: 25 patients were included in this group and clasical hernioplasty techniques were app-lied. Group 11:26 patients were included in this group and poloropylen mesh was used for hernia repair. Group III: 24 patients were included in this group and polypropylen mesh + npical antibiodtic propylaxis were used for hernia repair. Findings: Group I: There was no infection, but inflammatory reaction occured in two patients and Cord edema occured in one patient. Group II: There was infection in one patient (4%) and inflammatory reaction in one patient. Group 111: There was in-fection in one patient (4%) and Cord edeme in one paient.. Conclusion: We concluded that, polypropylene mesh did not increase the incidence of infection and there was no need to use topical antibiotic prophylaxis.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mustafa Şahin, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Monoflamen Poupropilen Mesh (marlex) Kullanılarak Yapılan Hernıoplastılerde Topikal Antıbıyotık Profılaksısının Enfeksıyon Rıskı Uzerıne Etkisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(2)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme