Monoklonal Antikorların Oretimi Ve Kullanımı

A. Zeki Şengil,Bülent Baysal

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 166-172
Özeti Normal anükor yapan B lenfoblastlar ve uygun myeloma hücrelerinin füzyonu ile; tek tip antikor yapma niteliğinde, sürekli üreyen hücrelerin çoğalması tekniği Köhler ve Milstein tarafından 1975'de başarılmıştır. Doku kültürü ortamında üreyebilen bu hücrelere "hibridoma" denmiştir. Monoklonal antikorlar ve hibridoma teknolojisi halen spesifik yüzey markerleri ile hücre tiplerinin ayrılmasında, lenfoid ve myeloid malignitelerin tespitinde, doku tiplendirimlerinde kullanılmakta olup, yakın bir gelecekte de tümor spesifik antikorlara sitotoksik ilaçlar bağlanarak tümör tedavisinde (Sihirli Kurşun) yaygın olarak kullanılabilecektir.

 

The technic for the producrion of immortal clones of cells making single antibody specificities by fating normal antibody-forming B lymphoblasts with an appropriate myeloma cells are achived by Kale,. and Milstein in 1975. These cells so celled "hibridornas" are selcted out iım a tissue cıdıure medimın. Monoclonal antibody and hibridoına technology are used in the speration of individual cell types with specific surfaces markers, diagnosis of lyrnphoid and myeloid ?nalignancies, tissue typing. And also yfr,ill be used in tufnour therapy (magic bullet) with cytotocric agents coupled to antiturnour-specific antibodies.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : A. Zeki Şengil, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Monoklonal Antikorların Oretimi Ve Kullanımı, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(3)
Geliş Tarihi : 20.11.1989, Kabul Tarihi : 20.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme