Morbid Obezite Cerrahisi Ve Komplikasyonlar

Bayram Çolak,Serdar Yormaz,İlhan Ece,Fahrettin Acar,Hüseyin Yılmaz,Hüsnü Alptekin,Mehmet Ertuğrul Kafalı,Mustafa Şahin

  •  Yıl : 2016
  •  Cilt : 32
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 19-22
Özeti Obezite ameliyatları, morbid obez hastalarda kilo kaybının devamlılığının sağlanmasında oldukça etkili yöntemdir. Obezite ameliyatlarından sonra ameliyatın tipine özel komplikasyonlar olmasına karşın bunların dışında erken ve geç dönem komplikasyonlar da görülmektedir. Çalışmamızda, morbid obezite nedeniyle bariartrik cerrahi uyguladığımız hastaların ameliyat esnasında veya ameliyat sonrasında tespit edilen komplikasyonlarını sunmayı amaçladık. Toplam 361 hastaya bariatrik cerrahi uygulandı. Hastaların 207’sine (%57.3) laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG), 38’ine (%10.5) laparoskopik Roux-n-Y gastrik bypass (LRYGB), 32’sine (%8.8) Roux-n-Y gastrik bypass (RYGB), 32’sine (%8.8) mini gastrik bypass (MGB), 28’ine (%7.7) laparoskopik mini gastrik bypass (LMGB), 21’ine (%5.8) sleeve gastrektomi (SG), 2’sine (%0.5) vertikal bantlı gastroplasti (VBG) ve 1’ine (%0.2) intragastrik balon yerleştirilmesi işlemleri yapıldı. Roux-n-Y gastrik bypass yapılan 2 hastada (%0.5) anastomoz kaçağı tespit edildi. SG yapılan bir hastada stapler hattından kaçak meydana geldi. 1 hastada evisserasyon, 1 hastada ameliyat esnasında dalak yaralanması, 44 hastada (%12.1) cerrahi alan enfeksiyonu tespit edildi. Cerrahi alan enfeksiyonu tespit edilen hastaların %91’inde diabetes mellitus mevcuttu. Laparoskopik bariatrik cerrahi yapılan hastalarda cerrahi alan enfeksiyonu oranı %6.8 iken açık cerrahide bu oran %29.4’e kadar çıktığı görüldü. 9 hastada (%2.4) ileus, 3 hastada (%0.8) pulmoner emboli, 8 hastada (%2.2) DVT gelişti. Süper obez 2 hastada postoperatif akciğer yetmezliğine bağlı mortalite meydana geldi. Bariatrik cerrahide hangi ameliyat tekniği tercih edilirse edilsin morbidite ile karşılaşılması muhtemeldir. Bu nedenle morbid obez hasta seçiminde ve tedavi sürecinde komplikasyon açısından dikkatli olunması gerekmektedir.

 

Obesity surgery is a highly effective method on ensuring a maintained weight loss. Following the obesity surgeries, while there are complications specific to type of the surgery, early or late complications also can be seen. In our study, we aim to present the determined complications during or post surgery on patients who were conducted bariatric surgery due to morbid obesity.Bariatric surgery was conducted on a total of 361 patients. Of these patients, 207 (57.3%) laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG), 38 (10.5%) laparoscopic Roux-n-Y gastric bypass (LRYGB), 32 (8.8%) Rouxn-Y gastric bypass (RYGB), 32 (8.8%) mini gastric bypass (MGB), 28 (7.7%) laparoscopic mini gastric bypass (LMGB), 21 (5.8%) sleeve gastrectomy (SG), 2 (0.5%) vertical banded gastroplasty (VBG) and 1 (0.2%) intragastric balloon placement procedures were applied. Anastomotic leak was determined on 2 patients (0.5%) with Roux-n-Y gastric bypass. On 1 patient with SG conducted, a leak through stapler route has occurred. On 1 patient evisceration, on 1 patient a spleen injury during the surgery, on 44 patient (12.1%) surgical site infection were detected. 91% of these patients with surgical site infection had diabetes mellitus. While on patients with laparoscopic bariatric surgery the ratio of surgical site infection was 6.8%, in open surgery this ratio was increased up to 29.4%. Ileus, pulmonary embolism and DVT were developed in 9 (2.4%), 3, (0.8%) pulmonary and 8 (2.2%) patients, respectively. On super obese 2 patients mortality was occurred due to postoperative lung insufficiency. With bariatric surgery, regardless of the surgery technic used there is a possibility of morbidity. Consequently, it must be careful for selecting a morbid obese patient and during the treatment in terms of complications.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Bayram Çolak, necmettin erbakan üni. meram tıp fak genel cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Morbid Obezite Cerrahisi Ve Komplikasyonlar, Araştırma Makalesi,
, Vol. 32(1)
Geliş Tarihi : 05.11.2015, Kabul Tarihi : 07.12.2015
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme