Morfın Sülfat İle Stimüle Edılmış Sıçan Nazal Mast Hücrelerının Işık Mikroskobik Sevıyede Histokımyasal Metodlarla Incelenmesı

Aydan Canbilen,Sabiha Serpil Kalkan,Hasan Yüce

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 353-357
Özeti Bu çalışmada, morfin sulfatın sıçan nazal mast hücrelerine etkisi ışık mikroskobik seviyede in-celendi. Kullanılan 20 adet albino dişi ve erkek sıçan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Laboratuvarından temin edildi. Sıçanlar iki gruba ayrıldı. Kontrol grubundaki 10 sıçan hiçbir madde verilmeden eterle bayıltıldt ve regio respiratoria nasi'den frontal kesitler alındı. Ikinci gruba perkutan yoldan 200 mglkg morfin sul-fat verildi.. ve burunları kesildi. Kesilen burunları,' hepsi oda ısısında üç gün Carnoy fiksatifi içinde tesbit edildi. Alkol takibi yapılan dokulardan 5 mik-rometre kalmlıgında kesitler alınarak toluidin ma-visi ve alsian mavisi-safranin 0 boyaları ile boya-narak incelendi. Sonuçta, kontrol grubunda granüle mast hüc-releri bulunmasına karşın, morfin sulfal verilen grupta granüle hücrelerin bulunmaması morfin sulfalın nazal mast hücreleri üzerinde stimüle edici bir etkiye sahip oldugunu göstermiştir.

 

In this ligin microscopic study, the ellects of morphine sulfate on nasal mast celis was in-vestigated using alcian blue-safranin O and to-luidin blue staining methods. The investigation was peıformed on 20 m❑le and female albino rats which were obtained from the E.xperimental Animal Laboratory of the Faculty of Medicine, Selçuk University. Rats were divided int° two groups of ten rats each. First group was considered as control group. Percutaneous injection of 200 ıngikg morphine sulphate was administered to the second group. Rats were anesthetized by ether and regio res-piratoria nasi of rats were frontally excised. Tissues were fued in Carnoy solution for three days at room temperature, dehydrated with absolute al-cohol and eınbedded in parallin. Five micrometer sections were eut from the paran blocks using ro-tary microtome and stained with alcian blue-safranin O and toluidin blue solutions. In conclıtsion, control group slides demostrated normal appearing mast rens with dark violet (with toluidin blue) and red and reddish-hlue (with alcian blue-safranin O) stained granules. In contrast, the ınorphine sulphate stimulated specimens exhibited no granules.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Aydan Canbilen, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Morfın Sülfat İle Stimüle Edılmış Sıçan Nazal Mast Hücrelerının Işık Mikroskobik Sevıyede Histokımyasal Metodlarla Incelenmesı, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(3)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme