Multipl Miyelom Patogenezinde Puma Ve P53‘ Ün Öneminin Değerlendirilmesi

İsmail Baloğlu,Aynur Uğur Bilgin

  •  Yıl : 2019
  •  Cilt : 35
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 94-98
Özeti

\n Giriş: Multipl miyelom (MM) patogenezi tam olarak bilinmeyen bir hastalıktır. Konuyla ilgili farklı hipotezlerde ileri sürülse de son zamanlarda apopitozis yolaklarındaki mutasyonlar ön plana çıkmaktadır. PUMA p53 ile ilişkili veya ilişkisiz olarak transkripsiyon faktörlerince düzenlenen çeşitli sinyallerle apopitozisde rol alabilir. Bu çalışmada; p53 ve PUMA ekspresyonlarını çalışılmış ve p53-PUMA ekspresyonu ile hastalık patogenezi arasında bir ilişki aranmıştır.

\n

\n Metod: p53 ve PUMA ekspresyonları immunhistokimyasal yöntemle değerlendirildi. İşlem

\n

\n p53 ve PUMA’ya karşı spesifik antikor kullanılarak gerçekleştirildi. MM hastalarının tanı

\n

\n anındaki kemik iliği biyopsiler örnekleri (n=31) çalışma grubu olarak alındı. Normal

\n

\n hematopoez tespit edilen kemik iliği biyopsileri (n=12) kontrol grubu olarak alındı.

\n

\n Boyandıktan sonra pozitif boyanan her bir örneğin boyanma kuvveti hesaplandı.

\n

\n Bulgular: MM hastalarının kemik iliklerinde PUMA ekspresyonu gösteren hücrelerin

\n

\n yüzdesi, normal bireylerin kemik iliklerine göre önemli ölçüde yüksekti (p=0.000). Plazma

\n

\n hücre yüzdesi ile PUMA boyanma yaygınlığı arasında istatiksel olarak olmasada anlamlı bir

\n

\n ilişki mevcuttu (p=0.385). PUMA ekspresyonları ile hastalığın evresi arasında bir ilişki yoktu.

\n

\n Sonuç: Sonuçlarımız, MM hastalarının kemik iliği örneklerinde özellikle PUMA

\n

\n ekspresyonunun, sağlıklı kontrollere göre önemli ölçüde daha yüksek olduğunu gösterdi.

\n

\n PUMA pozitifliğinin p53’ e oranla daha fazla olması tanı anında PUMA’ nın nongentoksik

\n

\n nedenlerle indüklendiğini düşündürdü. p53 ve PUMA pozitifliğinin kontrol grubuna göre

\n

\n yüksek olması miyelom patogenezinde apopitozisin rol oynadığını düşündürmektedir.

\n

 

\n Introduction: Multipl myeloma is a disease of unknown pathogenesis. Although there was a different

\n

\n hypotheses on the subject, recently mutations in the pathway of apoptosis come to the fore. PUMA may play a role in apoptosis, bound or

\n

\n unbound p53. The role is regulated by various signals of transcription factors. In this study; the expressions of p53 and PUMA in bone marrow hematopoetic cells of

\n

\n have been worked and the relationship between myeloma pathogenesis with p53- PUMA was

\n

\n searched.

\n

\n Method: The expression of p53 and PUMA was evaluated using immunohistochemistry. The

\n

\n procedure was carried out using specific antibodies against p53 and PUMA. Bone marrow

\n

\n biopsies of MM patients at the time of diagnosis (n=31) were included in the study group.

\n

\n Bone marrow biopsies from individuals who had normal hematopoiesis (n=12) were included

\n

\n as control. After staining, strength was calculated of each positively staining

\n

\n cells.

\n

\n Findings: The percentage of cells showing PUMA expression was significantly higher in

\n

\n bone marrows of MM patients as compared to normal bone marrow samples (p=0.000). We

\n

\n found a correlation between the percentage of plasma cells with staining prevalence of

\n

\n PUMA, but it was not statistically significant (p=0.385). There was no correlation between

\n

\n the stage of the disease with PUMA expression.

\n

\n Results: Our results showed that specially PUMA expression is significantly higher in bone

\n

\n marrow cells of MM patients compared to healthy controls. Higher positivity of PUMA

\n

\n suggested that, PUMA induced nongenotoxic reasons at the time of diagnosis. The lack of

\n

\n p53 and PUMA positivite suggests that, apoptosis play a role in myeloma pathogenes

\n
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İsmail Baloğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nefroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Baloğlu İ, Bilgin AU. Multipl Miyelom Patogenezinde Puma ve P53'ün Öneminin Değerlendirilmesi. Selcuk Med J 2019;35(2): 94-98

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Multipl Miyelom Patogenezinde Puma Ve P53‘ Ün Öneminin Değerlendirilmesi, Araştırma Makalesi,
, Vol. 35(2)
Geliş Tarihi : 06.06.2018, Kabul Tarihi : 27.03.2019
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme