Multipl Miyelom Patogenezinde Puma Ve P53‘ Ün Öneminin Değerlendirilmesi

AYNUR UĞUR BİLGİN, İSMAİL BALOĞLU

  • Yıl : 2019
  • Cilt : 35
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 94-98

\n Giriş: Multipl miyelom (MM) patogenezi tam olarak bilinmeyen bir hastalıktır. Konuyla ilgili farklı hipotezlerde ileri sürülse de son zamanlarda apopitozis yolaklarındaki mutasyonlar ön plana çıkmaktadır. PUMA p53 ile ilişkili veya ilişkisiz olarak transkripsiyon faktörlerince düzenlenen çeşitli sinyallerle apopitozisde rol alabilir. Bu çalışmada; p53 ve PUMA ekspresyonlarını çalışılmış ve p53-PUMA ekspresyonu ile hastalık patogenezi arasında bir ilişki aranmıştır.

\n

\n Metod: p53 ve PUMA ekspresyonları immunhistokimyasal yöntemle değerlendirildi. İşlem

\n

\n p53 ve PUMA’ya karşı spesifik antikor kullanılarak gerçekleştirildi. MM hastalarının tanı

\n

\n anındaki kemik iliği biyopsiler örnekleri (n=31) çalışma grubu olarak alındı. Normal

\n

\n hematopoez tespit edilen kemik iliği biyopsileri (n=12) kontrol grubu olarak alındı.

\n

\n Boyandıktan sonra pozitif boyanan her bir örneğin boyanma kuvveti hesaplandı.

\n

\n Bulgular: MM hastalarının kemik iliklerinde PUMA ekspresyonu gösteren hücrelerin

\n

\n yüzdesi, normal bireylerin kemik iliklerine göre önemli ölçüde yüksekti (p=0.000). Plazma

\n

\n hücre yüzdesi ile PUMA boyanma yaygınlığı arasında istatiksel olarak olmasada anlamlı bir

\n

\n ilişki mevcuttu (p=0.385). PUMA ekspresyonları ile hastalığın evresi arasında bir ilişki yoktu.

\n

\n Sonuç: Sonuçlarımız, MM hastalarının kemik iliği örneklerinde özellikle PUMA

\n

\n ekspresyonunun, sağlıklı kontrollere göre önemli ölçüde daha yüksek olduğunu gösterdi.

\n

\n PUMA pozitifliğinin p53’ e oranla daha fazla olması tanı anında PUMA’ nın nongentoksik

\n

\n nedenlerle indüklendiğini düşündürdü. p53 ve PUMA pozitifliğinin kontrol grubuna göre

\n

\n yüksek olması miyelom patogenezinde apopitozisin rol oynadığını düşündürmektedir.

\n
Atıf yapmak için : Baloğlu İ, Bilgin AU. Multipl Miyelom Patogenezinde Puma ve P53'ün Öneminin Değerlendirilmesi. Selcuk Med J 2019;35(2): 94-98
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Multipl Miyelom Patogenezinde Puma Ve P53‘ Ün Öneminin Değerlendirilmesi
, Vol. 35 (2)
Geliş Tarihi : 06.06.2018, Kabul Tarihi : 06.06.2018, Yayın Tarihi : 27.03.2019
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;