Multipl Sklerozlu Hastalarda Serum Homosistein, Asimetrik Dimetil Arginin Ve Nitrik Oksit Düzeyleri

Zehra Akpınar,Sevil Kurban

  •  Yıl : 2013
  •  Cilt : 29
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 168-171
Özeti Multipl skleroz(MS), santral sinir sisteminin otoimmünnörodejeneratif bir hastalığıdır. Kronik inflamatuvar bir süreçle karekterizedir. Demiyelinizasyon-remiyelinizasyon, aksonal ve nöronal hasarla giden MS’in doğası tam olarak aydınlatılamamıştır. Patofizyolojisinde oksidatif stresin de rol oynadığı MS’de nitrik oksit(NO), homosistein(HCY), asimetrik dimetilarjinin(ADMA) gibi ajanların rolü araştırılmaktadır. Bu çalışma ile relapsing remitting seyirli MS’lilerde NO, HCY, ADMA düzeylerini ölçerek sağlıklı kontrollerle karşılaştırmayı amaçladık. Çalışmaya 28 kadın, 15 erkek 43 MS hastası ve aynı yaş grubunda olan 18 kadın, 11 erkek sağlıklı gönüllü dahil edildi. Serum HCY seviyeleri kromosistem kit kullanılarak ve serum ADMA seviyeleri Chen ve arkadaşlarının tariflediği metod kullanılarak HPLC tekniği ile ölçüldü. NO ölçümü kat no: 1 756 281 kit kullanılarak gerçekleştirildi. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 16.0 paket programı kullanıldı. Serum ADMA düzeyi ortalamaları MS hastalarında kontrollerinkinden düşük, HCY ve NO ortalamaları ise MS lilerde kontrollerinkinden yüksek bulundu, fakat bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı değildi(p>0.05). Hastalık süresi ve özürlülük skorları(EDSS) ile ADMA, NO, HCY ortalamaları arasında da anlamlı bir korelasyon bulunamadı. Gelecekte bu parametrelerin değişik MS form ve evrelerindeki hastalarda özellikle de akut atak döneminde araştırılmasının tedavi stratejileri açısından yol gösterebileceği düşünüldü.

 

Multiple Sclerosis (MS) is an autoimmune-neurodegenerative disease of the central nervous system. It is characterized by a chronic inflammatory process. The nature of MS, continuing with demyelination and remyelination, axonal and neuronal damage, has not been enlightened precisely. The oxidative stress plays role in the pathophysiology of MS. Along with this; the role of agents such as nitric oxide (NO), homocystein (HCY), asymmetric dimethylarginine (ADMA) has been researched. In this study, we aimed to compare patients of relapsing remitting MS with healthy controls by measuring NO, HCY, ADMA levels. 43 MS patients of whom are 28 females and 15 males along with 18 healthy female, 11 healthy male volunteers with the same age group have been included to the study. Their serum HCY levels have been measured with chromsystem kit ( fluorescence detector) and their serum ADMA levels have been measured with HPLC technic by using the method described by Chen and his friends. The NO measurement has been realized by using kit (level no: 1 756 281). The SPSS 16.0 package program has been used for the statistical analysis of acquired data. While the averages of serum ADMA level have been found lower than their controls among MS patients, the HCY and NO averages have been obtained higher than their controls. However, these differences were not statistically significant (p>0.05). A meaningful correlation cannot be obtained between the period of disease and disability score (EDSS) along with the ADMA, NO, HCY averages, either. It has been thought that the research of these parameters among patients with various form and phases of MS, especially in the acute attack periods, might be indicative in terms of treatment strategies in future.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Zehra Akpınar, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nöroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Multipl Sklerozlu Hastalarda Serum Homosistein, Asimetrik Dimetil Arginin Ve Nitrik Oksit Düzeyleri, Araştırma Makalesi,
, Vol. 29(4)
Geliş Tarihi : 19.03.2013, Kabul Tarihi : 21.05.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme