Myokard Korunmasında Kristalloid Ve Kan Kardiyoplejisi

Kadir Durgut,Mehmet Yeşiltay,Mehmet Yeniterzi,Tahir Yüksek,Hasan Solak

  •  Yıl : 1997
  •  Cilt : 13
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 113-120
Özeti Koroner hypass operasyonu uygulanan 30 hasta iki gruba ayrılarak kristalloid ve kan kardiyoplejisi grubu oluşturuldu. Kan kardiyoplejisi ve kristalloid kar-diyoplejinin myokard korunmasındaki yeri enzim seviyesinde araştırıldı. Ayrıca KPB süresi ve AKZ ile eminz seviyesi ilişikisi ortaya konulmaya çalışıldı. Kristalloid (grup I ) ve kan (grup 2) kar-diyoplejisinde hasta başına distal anastomoz sayısı sırasıyla, 2.4±0.6 ve 2.4±0.7 idi. Her iki grup da homojen hale getirildi. Kristalloid ve kan kar-diyoplejisi aort kökünden verildi. Hastalar 30°C'ye kadar soğutuldu. Değerlendirmede aşağıdaki pa-rametreler dikkate alındı: 1. Postoperatif pozitif inotrop ve İABP desteği, 2. Postopeı-atif CK-MB, LDH, CK ve SGOT enzim se-viyeleri 3. EKG değişiklikleri, 4. Krosklemp k-alktıktan sora spontan sinüs ritmine dönüş Kan kardiyopleji grubunda hasarla ilgili daha düşük enzim değerleri elde edildi. Sonuçlar, kan kardiyoplejisi ile daha iyi bir myo-kardial koruma sağlanabileceğini düşündü,- mektediı-. Kan kardiyoplejisinin iyi klinik sonuçlar ve düşük enzim seviyeleri ile myokard korunmasmın güvenilir alternatif bir yolu olduğunu söyleyebiliriz.

 

Thirty patients scheduled for elective coronary aı-tery hypass grafting (CABG) were randoınly al-located tü two groups foı- myocaı-dial preservation: crystalloid cardioplegia (group 1), blood car-dioplegia (group 2). In group 1 ,2.4±0.6 distal anas-tomoses for each patient were performed. In the next group (group 2), the numher of distal anastomoses was 2.4±0.7. The demographic pı-ofiles were iden-tical. Crystalloid and hlood cardioplegia were de-livered thı-ought the aortic root intermittently. The patient temperature was kept at 30°C. The study pto-tocol compı-ised recording of the following pa-rameteı-s: 1. Postoperatively positive inotropic and IABP suppoı-t 2. Postoperatively CK-MB, LDH, SGOT and CK enzyme studies 3. ECG changes (rhythm disturbances) 4. Spontaneous sinus rhythm (after removing cross-clamp). The low enzyme values in concerning injury was taken in the blood cardioplegia gı-oub. The results in this study suggest that betteı- myo-cardial pr-otection may be thought to occur hy hlood cardiopegia. We can say that blood cardiopegia is a safi. alternative way of myocaı-dial protection 1,vith good clinical r-esults and lower enzyme levels.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Kadir Durgut, S.Ü. Meram Tıp Kalp Damar Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Myokard Korunmasında Kristalloid Ve Kan Kardiyoplejisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 13(2)
Geliş Tarihi : 13.10.1997, Kabul Tarihi : 13.10.1997
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme