Narkotık Analjezıklerın Kullanımı

Sema Tuncer,Hülagü Barışkaner

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 2-3-4
  •  Sayfa : 249-256
Özeti Bu gruptaki ilaclar, oldukca yaygm olarak sant-ral sinir sistemi üzerine depressif etki yaparlar ye az veya cok hepsinde Hag bagimliligt yapma po-tansiyeli mevcuttur. Narkotik analjeziklerin an-tipiretik ve antiinflamatuar etkileri yoktur. Opioidler yiiz yillardir cerrahi ile olu§an agriyi azaltmak, kro-nik agnsi bulunan hastalarda agrilanni hafifletmek, anksiyeteyi yati§tirrnak icin kullanilmaktadir. Sa-dece premedikasyon icin kullanilmayip, cerrahi ye anestezi siiresince ye sonrasinda analjezik olarak da tercih edilmektedir. Opiat sozcugunun sadece papaver somniferum'dan elde edilen morfin, kodein ye papaverin gibi maddeleri. opioid sozciiktiniin ise biitiin grubu ifade etmekte kullanilmasi daha uygundur.

 

Drugs in this group often have a depressive effect on the central nervous system and more or less all of them have the potential to cause Hag addiction. Narcotic analgesics do not have anti-typiretic and anti-inflammatory effects. Opioids have been used for hundreds of years to relieve pain caused by surgery, to relieve pain in patients with chronic pain, and to alleviate anxiety. It is not used only for premedication, but also as an analgesic after surgery and anesthesia. Substances of the opiate word such as morphine, codeine and papaverine obtained only from papaver somniferum. The opioid word is more appropriate to refer to the complete group.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sema Tuncer, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Narkotık Analjezıklerın Kullanımı, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(2-3-4)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme