Nazofarenks Kanserinde Radyoterapi Etkinlı6inin Bılgısayarlı Tomografı Ile Degerlendirilmesi

Ahmet Candan Durak,Eray Karahacıoğlu,Nevzat Özcan,Hüseyin Bora

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 469-475
Özeti Bu çalışmada, nazofarenks kanserlerinin ta-manda Ye radyoterapiden sonraki takibinde bil-gisayarh to. mografinin (BD onemi tartiplch. Rad-voterapiti etkinligi, bilgisavarlt tomografik incelemelerle degerlendirildi. Klinik ye 13T bulgulart ile nazofarenks kanseri diiginiilen ye bivopsi ile ye-rifiye edilen 26 olguda tedaviden once ye tedaviden 8-12 hafta sonra elde edilen BT bulgulart kar-ftlagtrtldt. Tedavi Oncesi 7 olgu evre I, 3 olgu evre II, 6 olgu ewe III, 10 olgu evre IV olarak tesbit edil-di. Radyoterapiden sonra yaptlan BT incelemelerin degerlendirildiginde 10 (% 41.6) olguda tam iyi-lqme, 14 (% 583) olguda lasmi ivilecme elde edit-digi saptandt. cevre dokulara invazyonda gerileme tesbit edildi. Bu caltmada sonuc olarak nazofarenks kanserlerinin tantsmda radyoterapinin etkinliginin saptanmasuida RT'nin onemli yeri vardır

 

At the present study the value of computed to-mography (CT) in follow up examination after ra-diotherapy and in the diagnosis of nazopharangeal carcinoma were discussed. The effectiveness of the radiothepary is evaluated by CT scans. It has been discuseed CT results before the treatment and 8-12 weeks later in 26 cases tht have nasopharangeal carcinoma in both CT scanned clinical examination. These findings were confused that 7 cases is stage 1. 3 cases stage II, 6 cases stage III and 10 cases stage IV. After the radiotherapy, CT scans showed that 10 patients (41.6%) have complete response and 14 pa-tients (58.3 %) have partially response. It was re-ported the regression of the invasion in to the ad-junct structures. In conclusion, CT is available procedure in the diagnosis of nasopharangeal car-cinomas and to report of the effectiveness of ra-diotherapy.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahmet Candan Durak, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Nazofarenks Kanserinde Radyoterapi Etkinlı6inin Bılgısayarlı Tomografı Ile Degerlendirilmesi, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(4)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme