Nazofarenkste Ekstramedüller Plasmasitom

Ömer Erdur,Mehmet Şentürk,Nurdoğan Ata,Ersen Koç,Gültekin Övet,Necat Alataş

  •  Yıl : 2015
  •  Cilt : 31
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 124-126
Özeti Seksen yaşında erkek hasta kliniğimize, burundan nefes alma güçlüğü, burun kanaması ve nadiren ağızdan kan gelmesi şikayetleri ile başvurdu. Hastanın oral, anterior rinoskopik ve otoskopik muayenelerinde özellik saptanmazken yapılan fiberoptik nazofaringoskopik incelemede nazofarinkste kitle gözlendi. Alınan derin nasofarinks biyopsisi ile hastaya ekstramedüller plazmasitom tanısı konuldu. Plazmasitomalar plazma hücresi tümörleri olup soliter olarak kemik iliği dışında ortaya çıkarlar ve multipl myelom ile ilişkili olabilirler. Baş boyun bölgesinde ekstramedüller plazmasitom (EMP) olguları nadiren gözlenir. Nazofarinksin malign tümörleri cerrahi ve/veya radyoterapi ile tedavi edilirler. Ekstramedüller plazmasitomlar radyosensitif olarak bilinmelerine rağmen birçok yazar tarafından kombine cerrahi ve radyoterapi önerir. Hasta ile tüm tedavi seçenekleri paylaşıldığında hasta cerrahiyi kabul etmedi. Bunun üzerine radyoterapiye yönlendirilen hastanın yirmidokuz aylık kontrollerinde nüks saptanmadı. Burun tıkanıklığı, epistaksis gibi şikayetlerle başvurun ileri yaş hastalarda daha dikkatli olunmalı ve mutlaka nazofarinks ve nazal kavite endoskopik olarak detaylı bir şekilde değerlendirilmeli.

 

Eighty year old, male patient presented to our clinic with symptoms of difficult nose breathing, epistaxis and rarely hemoptysis. No abnormalities were seen during oral, anterior nasal and ear examination of the patient. A mass in the nasopharynx was observed during the fiberoptic nasopharyngoscopic examination. The patient was diagnosed as extramedullary plasmacytoma based on the deep biopsy from nasopharynx. Plasmacytomas are tumors of plasma cells, develop outside the bone marrow as solitary masses and they may be associated with multiple myeloma. Cases of extramedullary plasmacytoma (EMP) in the head-neck area develops rarely. Malignant tumors of the nasopharynx are treated surgically and/or via radiotherapy. Extramedullary plasmacytomas are known to be radiosensitive, however, many authors recommend a combined therapy of surgery and radiotherapy. All the treatment options were explained to the patient, however, the patient did not accept surgery. Therefore, the patient was started on radiotherapy and no recurrences were observed during the twenty-nine-month follow-up period. More caution should be exercised for elderly patients presenting with nasal obstruction, epistaxis, and their nasopharynx as well as nasal cavity should be endoscopically assessed in detail.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ömer Erdur, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniği
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Erdur Ö,Şentürk M,Ata N,Koç E,Övet G,Alataş N.Nazofarenkste Ekstramedüller Plasmasitom. Selcuk Med J 2015;31(3): 124-126

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Nazofarenkste Ekstramedüller Plasmasitom, Olgu Sunumu,
, Vol. 31(3)
Geliş Tarihi : 17.02.2014, Kabul Tarihi : 09.04.2014
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme