Nekrotizan Enterokolit

Erkan Ataş,N. Cengiz Yaşar,Hasan Koç

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 485-489
Özeti TANIM: Necrotizan enterocolit (NEC) : Yenidoğanda, daha sık olarak da prematürelerde görülen, ağır sey-reden ve ölüm oranı yüksek olan, barsaklarda nek-roz ile belirlenen bir hastalıktır. Teknoloji ve tedavideki ilerlemeler, son yirmi yılda perinatolojinin hemen her alanındaki so-runlarını değiştirrn iştir. Ancak NEC, yenidoğan bakım ünitelerinin değişmez bir komplikasyonu olarak kalmıştır. Üstelik 1000 gr. veya daha düşük ağırhktaki aşın immatür yenidoğanlann yaşaması ile artış göstermiştir ( 1). EPİDEMIYOLOJI : NEC, yenidoğan ve özellikle prematüre yoğun bakım ünitelerinde önemli bir mortalite ve MOr-bidite nedenidir. Vakaların % 80-90'ı 38 haftanın al-tında doğan, % 75-90'ı ise 2500 gr.dan düşük doğum ağırlığı olan bebeklerdir. Termde doğmuş olup NEC gelişen bebeklerin yaklaşık yarısı düşük doğum ağırlıklıdır (2). Pretermleırde sıklık % 2-15 iken (3), 1200 gr'ın altındaki bebeklerde % 25`tir (4).

 

DEFINITION: Necrotizing enterocolit (NEC): It is a severe disease that is seen in newborns, more frequently in premature babies, has a high mortality rate, and is determined by nec-rosism in the intestines. Advances in technology and treatment have changed the problems of almost every field of perinatology in the last two decades. However, NEC has remained a constant complication of neonatal care units. Moreover, 1000 gr. or less with the survival of overly immature newborns (1). EPIDEMIOLOGY: NEC is an important cause of mortality and MOr-biditis in neonatal and especially premature intensive care units. 80-90% of the cases are babies born under 38 weeks, 75-90% of them are babies with a birth weight less than 2500 gr. About half of the babies born at term and developing NEC have low birth weight (2). While the frequency in preterms is 2-15% (3), it is 25% in babies below 1200 g (4).
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Erkan Ataş, Dr. Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Nekrotizan Enterokolit, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(3)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme